BRAD HAR GJORT ÄLSKARINNAN GRA­VID!

Mar­dröm­men i skils­mäs­so­här­van

Veckans NU! - - NEWS -

"De har ihop det pri­vat"

Ef­ter bom­ben om att Brange­li­na är histo­ria har det for­na su­per­pa­ret in­te kun­nat slu­ta för­vå­na oss. Det ver­kar in­te bätt­re än att Brad har va­rit otro­gen – och gjort älskarinnan på smäl­len!

Su­per­pa­ret Brad Pitt, 52, och Ange­li­na Jo­lie, 41, choc­ka­de he­la Hollywood när det blev känt att de skul­le gå skil­da vägar ef­ter el­va år till­sam­mans, men stör­re över­rask­ning­ar skul­le kom­ma. Skils­mäs­san ser ut att in­ne­hål­la en smut­sig otro­hets­skan­dal där Brad in­te ba­ra har haft en af­fär

HIT­TA­DE BE­VIS

"Hon hit­ta­de bil­der i Brads te­le­fon"

med mot­spe­la­ren Ma­ri­on Co­til­lard, 41, utan ock­så gjort hen­ne gra­vid!

Angie ska un­der en läng­re tid ha haft svårt att li­ta på Brad och hans re­la­tion till and­ra kvin­nor. Svart­sju­kan gjor­de hen­ne så ra­san­de att hon bör­ja­de sno­ka i hans te­le­fon, en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne. Där hit­ta­de hon mäng­der av bil­der på and­ra tje­jer, bland and­ra Se­le­na Go­mez, och hon såg det som ett be­vis på hans svek.

– Hon för­står var­för tje­jer vill knäp­pa en bild med Brad, men vad skul­le han få ut av att ha bil­der på dem i mo­bi­len? sä­ger en käl­la i tid­ning­en.

Sa­gan om Brange­li­na fick ett snöp­ligt slut. Brads in­tres­se för and­ra kvin­nor var en­ligt upp­gift det som till slut tog död på stjär­nor­nas för­hål­lan­de. Kort ef­ter den choc­ke­ran­de se­pa­ra­tio­nen kom näs­ta bomb­ned­slag: Brads äls­ka­rin­na vän­tar barn!

Brad och Ma­ri­on Co­til­lard fick upp ögo­nen för varand­ra på job­bet när de spe­la­de äk­ta ma­kar i fil­men ” Al­li­ed”. Nu ryk­tas de va­ra bli­van­de för­äld­rar även i verk­li­ga li­vet.

Ma­ri­on har be­kräf­tat att hon är gra­vid.

Ange­li­nas svart­sju­ka vi­sa­de sig va­ra be­fo­gad.

Skå­di­sar­na spe­la­de in många he­ta sce­ner till­sam­mans och en­ligt upp­gift fort­sat­te de­ras in­ti­ma stun­der ef­ter att ka­me­ror­na slu­ta­de rul­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.