ÖVER MEL­LAN MARIAH & JAMES!

Upp som en sol, ner som en pann­ka­ka…

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANSSON FOTO: IBL, BULLS

Som Vec­kans NU! ti­di­ga­re rap­por­te­rat har det va­rit väl­digt ska­kigt mel­lan Mariah Carey och hen­nes fäst­man James Pac­ker den se­nas­te ti­den. Snac­ka om chock när de ny­li­gen släpp­te bom­ben att de nu gått från för­lo­va­de till att väl­ja skil­da vägar!

Det var in­te länge se­dan som Mariah Carey, 46, och James Pac­ker, 49, var i Gre­kland på se­mes­ter. En­ligt upp­gift var det för att för­sö­ka räd­da för­hål­lan­det, nå­got som Vec­kans NU! ti­di­ga­re rap­por­te­rat om. Nu kom­mer det fram att det var un­der just den se­mestern som för­hål­lan­det sprack.

– James gjor­de nå­got hemskt i Gre­kland, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten TMZ.

Ge­nast kom upp­gif­ter fram om att James ska ha be­tett sig il­la el­ler ha va­rit våld­sam, nå­got som Ma­ri­a­hs pressta­les­man späd­de på med ett ut­ta­lan­de.

– De ha­de ett stort bråk i Gre­kland, och har in­te setts se­dan dess, sä­ger hon en­ligt saj­ten En­ter­tain­ment To­night.

"HAR VA­RIT ENSAM"

De for­na tur­tur­du­vor­na, som för­lo­va­de sig ti­di­ga­re i år, har setts fli­tigt på oli­ka events och pre­miä­rer. Mariah har vi­sat upp en enorm 35 ka­rats di­a­mant­ring som en­ligt hen­ne ” är så tung att hon knappt kan lyf­ta ar­men”. Vad som hän­der med den dyr­gri­pen nu är oklart.

Ef­ter att Ma­ri­a­hs lä­ger be­kräf­tat upp­brot­tet kom and­ra upp­gif­ter om var­för det har ta­git slut mel­lan hen­ne och mil­jar­dären. En­ligt upp­gift blev Mariah väl­digt när­gång­en med en av si­na bak­grunds­dan­sa­re i Las Ve­gas, 33- åri­ge Bry­an Tana­ka, ef­tersom James ald­rig fanns där för hen­ne. Ny­li­gen sågs de bå­de kom­ma till och läm­na en fest till­sam­mans, och en­ligt upp­gift vil­le Mariah vi­sa att hon in­te är hem­ma och dep­par ef­ter upp­brot­tet.

– James har in­te va­rit sig själv på fle­ra må­na­der. Mariah har va­rit en ensam kvin­na och vän­de sig då till en an­nan man, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

"De ha­de ett stort bråk i Gre­kland"

Mariah Carey och hen­nes fäst­man James Pac­ker har un­der en tid sagts ha det väl­digt knac­kigt. Nu be­kräf­tas ryk­te­na: för­lov­ning­en är bru­ten. Mariah och James träf­fa­des för­ra som­ma­ren och byt­te ring­ar i ja­nu­a­ri i år.

Ny­li­gen var de på se­mes­ter i Gre­kland och ha­de då ett stort bråk. Det sägs att de åk­te på re­san just för att de ha­de det osta­digt.

När James fri­a­de fick Mariah en gi­gan­tisk di­a­mant­ring värd näs­tan 100 mil­jo­ner kro­nor, ett smyc­ke hon stolt har bu­rit på väns­ter ring­fing­er.

Ma­ri­a­hs pressta­les­man har gått ut och med­de­lat att ef­ter brå­ket i Gre­kland har stjär­nor­na in­te setts. Sång­ers­kan och mil­jar­dären var där med Ma­ri­a­hs barn Mon­roe och Mo­roc­can, 5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.