ALI­CIA VI­KAN­DER GIFTER SIG!

Veckans NU! - - GOSSIP - AV: L I NA ARVIDSSON FOTO: I BL

Su­per­skå­di­sar­na Ali­cia Vi­kan­der och Mi­chael Fass­ben­der gör sig re­do för bröl­lop. Re­dan i ok­to­ber ska stjär­nor­na sä­ga ” ja” till varand­ra!

Svens­ka skå­di­sen Ali­cia Vi­kan­der, 28, och Mi­chael Fass­ben­der, 40, fann kär­le­ken i varand­ra un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Fy­ren mel­lan ha­ven” för tre år se­dan. Men det var in­te för­rän 2016 som de bör­ja­de vi­sa sin kär­lek öp­pet. Nu sur­rar en­vi­sa ryk­ten om att stjärn­pa­ret kom­mer att gif­ta sig på Ibi­za i ok­to­ber. In­bjud­ning­ar­na ska re­dan ha skic­kats ut till gäs­ter­na.

– De­tal­jer­na kring fes­ten är hem­li­ga. Gäs­ter­na har blivit till­sag­da att an­län­da till Ibi­za på ett spe­ci­fikt da­tum och att de kom­mer att häm­tas och tas till ho­tel­let. Mi­chael slår på stort och det kom­mer att bli årets fest, sä­ger en käl­la i tid­ning­en The Sun. HAR MÅNGA HEM Ali­cia och Mi­chael flyt­ta­de ihop i en lä­gen­het i Lon­don i som­ras. De be­stäm­de sig för att of­fi­ci­ellt bli sam­bos ef­ter att ha till­bring­at myc­ket tid i Eng­land un­der in­spel­ning­en av nya ” La­ra Croft”- fil­men. För Mi­chael är det nå­got av en pre­miär.

– Han har ald­rig bott med en flick­vän på rik­tigt för­ut och de är kä­ra på all­var. De har mas­sor av stäl­len de kan kal­la hem­ma, men det här är det en­da stäl­let som of­fi­ci­ellt är de­ras ge­men­sam­ma och de är över­för­tjus­ta, sä­ger en käl­la.

Vi gis­sar att Ali­cia kom­mer att bli en oer­hört vac­ker brud!

Det pri­va­ta skå­dis­pa­ret har pre­cis blivit sam­bor – nu ska de gif­ta sig! Ali­cia och Mi­chael är vrål­kä­ra, en­ligt de­ras vän­ner. Pa­ret blev kä­ra när de till­bring­a­de en må­nad i en fyr till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.