” KEN­DALL FÖRSTÖR VÅR FA­MILJ!”

Veckans NU! - - INSTAGRAM - AV: ERI KA S VENSSON FOTO: I BL

Ooops! Ken­dall Jenner ser ut att ha hit­tat kär­le­ken i bas­ket­spe­la­ren Bla­ke Grif­fin. Men det upp­skat­tas in­te av hans flick­vän. Ja, ni läs­te rätt, flick­vän!

Pri­vat är säl­lan ett ord som an­vänds för att be­skri­va fa­mil­jen Kar­dashi­an, men näst yngs­ta sys­tern Ken­dall Jenner, 21, är ett un­dan­tag. Hon är ex­tremt pri­vat gäl­lan­de sitt kär­leksliv, och trots att hon länge kopp­lats ihop med rap­pa­ren A$ AP Rocky, 28, har hon ald­rig be­kräf­tat re­la­tio­nen. Nu ver­kar rap­pa­ren dock va­ra glömd och Ken­dall har istäl­let hit­tat kär­le­ken i bas­ket­s­tjär­nan Bla­ke Grif­fin, 28!

EN NY ROMANS

So far so good. Stjär­nor­na har setts på fle­ra my­si­ga dej­ter till­sam­mans och en­ligt vitt­nen ver­kar det va­ra bör­jan på någon­ting rik­tigt hett.

– Det ser ut som star­ten på en ny romans. De var in­te gal­na i varand­ra men de vil­le sam­ti­digt va­ra nä­ra varand­ra. De har träf­fats och för­sökt lä­ra kän­na varand­ra, men bå­da har gal­na sche­man så vi får se vart det le­der, sä­ger en käl­la till OK! Ma­ga­zi­ne.

KALLAS ” HO­MEWREC­KER”

Men det finns en ha­ke, och en re­jäl så­dan. Bla­ke är näm­li­gen re­dan upp­ta­gen! I al­la fall of­fi­ci­ellt. Se­dan fle­ra år till­ba­ka är han ihop med Brynn Ca­me­ron, som han dess­utom har två barn med. Pa­ret har in­te gått ut med att de skul­le ha bru­tit upp, och Brynn sägs va­ra allt an­nat än glad över Bla­kes nya dam­säll­skap och an­kla­gar mo­del­len för att va­ra en ” ho­mewrec­ker”!

– Hon blev su­per­choc­kad. Hon och Bla­ke ha­de det bra, de brå­ka­de ald­rig, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Star! och fort­sät­ter:

– Brynn tror in­te det är en slump att Ken­dall kom in i bil­den när hon gjor­de det. Ken­dall ver­kar in­te ens bry sig om att hon sli­ter sön­der en hel fa­milj.

Det luk­tar dra­ma lång väg, det här!

Pro­ble­met är att han re­dan är upp­ta­gen...

Bas­ket­spe­la­ren Bla­ke Grif­fin har vun­nit Ken­dall Jen­ners hjär­ta.

Bla­ke har två barn ihop med Brynn Ca­me­ron, som tyc­ker att mo­del­len är en rik­tig ” homwrec­ker”!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.