JAMIE FOXX OTRO­HET AVSLÖJAD!

Åh nej! När Ka­tie Hol­mes och Jamie Foxx änt­li­gen vi­sat upp sin kär­lek of­fent­ligt kom­mer nu bom­ben: Jamie har en hemlig äls­ka­rin­na!

Veckans NU! - - GOSSIP - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Uh oh!

Det är ba­ra vec­kor se­dan Ka­tie Hol­mes, 38, och Jamie Foxx, 49, visade sin kär­lek of­fent­ligt för förs­ta gång­en, ef­ter att ha dej­tat i smyg i he­la fem år! Kär­lek­slyc­kan ser ut att va­ra över ef­ter att Ja­mi­es slu­ga dub­bel­spel har av­slö­jats!

LÅG MED UNG RYSKA

En­ligt upp­gift skrev Ka­tie un­der ett av­tal när hon skil­de sig från ex­ma­ken Tom Cruise, 55, som sa att hon in­te fick dej­ta nå­gon an­nan öp­pet in­om fem år. Men smy­gan­det och hem­lig­hets­ma­ke­ri­et fick en­ligt upp­gift Jamie att fort­sät­ta age­ra som en sing­el­man, och vid ett till­fäl­le ska han ha dej­tat bå­de Ka­tie och en ung ryska sam­ti­digt – till och med le­gat med bå­da sam­ma kväll!

– Han syn­tes med en an­nan kvin­nan sam­ti­digt som han dej­ta­de Ka­tie, sä­ger en ini­ti­e­rad käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Hon var ryska och myc­ket yng­re än ho­nom. Det var jät­teskumt. Jamie såg till att kvin­nor­na gick om varand­ra så att han in­te skul­le bli upp­täckt.

ÄR FÖR SENT

Me­dan Jamie har job­bat hårt i säng­hal­men har Ka­tie sli­tit som en­sam­stå­en­de mam­ma till dot­tern Su­ri, 11, de se­nas­te fem åren när pap­pa Tom in­te har ta­git nå­got vi­da­re an­svar för sin dot­ter. Av för­stå­e­li­ga skäl blev Ka­tie för­kros­sad när hon fick nys om Ja­mi­es sto­ra svek.

– Hen­nes hjär­ta kros­sa­des, he­la Ka­ti­es värld föll isär när hon fick re­da på Ja­mi­es dub­bel­liv. Det är otro­ligt hur många gång­er hon mis­sa­de den and­ra kvin­nan, sä­ger en an­nan käl­la till saj­ten och fort­sät­ter:

– Det är för sent att släp­pa all­ting nu när de­ras för­hål­lan­de änt­li­gen är of­fent­ligt. Men om han lju­ger för hen­ne en gång till kom­mer hon att stic­ka.

” Han låg med bå­da sam­ma kväll!”

Jamie sägs ha träf­fat en ung ryska vid si­dan av Ka­tie. Här med en okänd kvin­na, kan det va­ra äls­ka­rin­nan månn­tro?

Stac­kars Ka­tie blev så klart för­kros­sad när san­ning­en gick upp för hen­ne.

Jamie har spe­lat ett rik­tigt ful­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.