De­tox­ku­ren för snabb nystart!

Biodrain är en skan­di­na­visk ori­gi­nal­pro­dukt. Med en spe­ci­fi k sam­man­sätt­ning av ör­ter och mi­ne­ra­ler är Biodrain kom­po­ne­rad i en­lig­het med kun­skap och tra­di­tion.

Veckans NU! - - HÄNT BILD -

2 KI­LO SLAGGÄMNEN OCH VÄTS­KA är så myc­ket din kropp gör sig av med var­je dag. Över­kon­sum­tion av viss mat, stress och oöns­ka­de ke­mis­ka äm­nen kan be­las­ta din dag­li­ga äm­nes­om­sätt­ning och ut­rens­ning­en av slaggämnen från din kropp. Tar­mar, nju­rar och le­ver mås­te ar­be­ta hårt. Ty­pis­ka teck­nen på att krop­pen in­te kla­rar av din livs­stil kan va­ra över­vikt, cel­lu­li­ter och slapp hud, syn­li­ga tec­ken på trött hud, svul­len- het och mör­ka ring­ar un­der ögo­nen samt en käns­la av trött­het.

HUR MAN GÖR EN OMSTART. Om din kropp tyngs av över­be­last­ning, kan Biodrain re­nings­kur re­kom­men­de­ras. Nyc­keln är äm­nes­om­sätt­ning­en med le­verns funk­tion i cent­rum – hur fet­ter, kol­hyd­ra­ter och pro­te­in an­vänds för att ge krop­pen ener­gi och hur krop­pen re­nas från oöns­ka­de sub­stan­ser och slaggämnen. På många sätt är le­vern li­ka cen­tral för äm­nes­om­sätt­ning­en som hjär­tat är för blod­cir­ku­la­tio­nen.

REAGERA. Om din kropp är över­be­las­tad mås­te du reagera. Mål­sätt­ning är att trans­por­te­ra bort slaggämnen från krop­pen. Ör­textrakt kan bi­dra ge­nom att stöt­ta en nor­mal dag­lig ut­rens­nings­funk­tion. Och ut­valt mi­ne­ral kan stöd­ja äm­nes­om­sätt­ning­en av kol­hyd­ra­ter, fet­ter och pro­te­in. Biodrain är ett skan­di­na­viskt kost­till­skott för ört­ba­se­rad de­tox. Kro­närt­skoc­ka bi­drar till att stöd­ja krop­pens ut­rens­nings­funk­tio­ner. Mag­ne­sium bi­drar till nor­mal ener­gi­om­sätt­ning. Du kan kö­pa Biodrain i din häl­so­bu­tik el­ler på: www. newnor­dic. se Har du frå­gor? Ring gär­na New Nor­dics kund­tjänst 040- 239520

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.