Mariah Carey

Trots hög sä­ker­het lyc­ka­des in­brotts­tju­var­na ta sig in i Mariah Ca­reys hus – och rof­fa åt sig vär­desa­ker vär­da näs­tan en halv mil­jon kro­nor!

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: L I NDA- MA­RIE NILS­SON FOTO: I BL

Det ver­kar rå­da en in­brottsvåg i Los Ang­e­les just nu. Ba­ra i år har kän­da stjär­nor som Kendall Jen­ner, Scott Di­sick, Ala­nis Mo­ris­set­te, Ja­son De­ru­lo, och Rachel Bil­son, fått på­häls­ning av tju­var i si­na hem.

Och det slu­tar in­te där. Ny­li­gen fick ock­så sång­ers­kan Mariah Carey, 47, sitt väl­be­va­ka­de hem i Be­ver­ly Hills län­sat, upp­ger ame­ri­kans­ka nö­jes­saj­ten TMZ.

Trots bå­de larm och sä­ker­hets­vak­ter, så ska in­brotts­tju­var­na ha lyc­kats ta sig in i stjär­nans hem obe­märk­ta och det var först fy­ra tim­mar ef­ter in­trång­et som vak­ter­na märk­te av ska­dan.

Vak­ter­na ska ha upp­täckt en ste­ge på bak­si­dan av hu­set och tro­ligt­vis har tju­var­na där­i­från ta­git sig in i lyx­hu­set via ett föns­ter på öv­re vå­ning­en.

STAL HANDVÄSKOR

Och det blev minst sagt jack­pot för tju­var­na, som fick med sig sa­ker till ett vär­de av över 400 000 kro­nor från Mariah Ca­reys hus!

De ska dock var­ken ha ta­git smyc­ken el­ler di­a­man­ter, ut­an fo­ku­se­rat på att rof­fa åt sig dy­ra de­sig­ner­väs­kor och ex­klu­si­va sol­glas­ö­gon.

Sång­ers­kan vi­sa­de ny­li­gen upp sitt hem, och där­ibland si­na ex­klu­si­va plagg, väs­kor och skor, i en hem­ma hos- vi­deo för tid­ning­en Vo­gue.

MARIAH VAR BORTREST

Mi­mi slapp dock mö­ta tju­var­na öga mot öga och kla­ra­de sig oskadd från in­ci­den­ten, ef­tersom hon un­der ti­den för in­brot­tet var bortrest till New York.

In­te hel­ler sång­ers­kans barn, tvil­ling­ar­na Mo­roc­can, 6, och Mon­roe, 6, som hon har till­sam­mans med ex­ma­ken och pro­gram­le­da­ren Nick Can­non, 37, be­fann sig i hu­set vid till­fäl­let.

Tur i otu­ren!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.