Jen­ni­fer Aniston

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Jen­ni­fer Aniston och Jus­tin The­roux är bå­da sto­ra djur vän­ner, men de­ras gran­ne tyc­ker an­norlun­da. Nu stäms stjär­nor­na för djurplågeri!

Jen­ni­fer Aniston, 48, har all­tid va­rit en sann djur­vän. Hon hy­ser så myc­ket kär­lek till sin av­lid­na hund Nor­man att hon till och med har ta­tu­e­rat in hans namn på fo­ten! Och vem minns in­te fil­men ” Mar­ley & jag” där Jen och Owen Wil­son tar hand om en be­då­ran­de gol­den retrei­ver? Där­för är det ex­tra choc­ke­ran­de att skå­di­sen nu har fått en stäm­nings­an­sö­kan gäl­lan­de djurplågeri om hal­sen!

LYXRENOVERAR HUSET

Jen och ma­ken Jus­tin The­roux, 45, har un­der två år haft fullt sjå med att re­no­ve­ra sin lyx­lya i New York. Men bygg­nads­pro­jek­tet går in­te hem hos stjär­nor­nas gran­nar. En gran­ne vid namn Nor­man Resni­kov har kla­gat så myc­ket på höga ljud, att Jus­tin ska ha dö­dat all­män­na väx­ter på den ge­men- sam­ma ter­ras­sen och att skå­di­sen ska ha läm­nat ” skit och brå­te” i all­män­na ut­rym­men i bygg­na­den, att han nu har skic­kat in en stäm­ning på he­la 3,5 mil­jo­ner kro­nor mot stjärn­pa­ret! För­u­tom oljud häv­dar gran­nen även att skå­di­sar­na har ta­git in hem­lö­sa hun­dar i lä­gen­he­ten och se­dan över­gett dem, och an­kla­gar dem där­med för djurplågeri!

” HAN ÄR EN MOBBARE”

An­kla­gel­ser­na har lett till en full­ska­lig grann­fejd, och Jus­tin slår nu till­ba­ka.

– Nor­man ser det som en vric­kad sport att mob­ba och skräm­ma mig över mitt så kal­la­de ” ogäst­vän­li­ga be­sluts­fat­tan­de”, skri­ver Jus­tin i sitt svar på stäm­ning­en, upp­ger tid­ning­en New York Post.

Jus­tin an­kla­gar även Nor­man för att ha för­sökt klätt­ra in i hans och Jen­ni­fers lä­gen­het via en brand­ste­ge – en­dast iförd py­ja­mas!

Bå­de Jus­tin och Jen­ni­fer ne­kar till an­kla­gel­ser­na att de skul­le ha be­hand­lat hun­dar­na il­la.

Den choc­ke­ran­de bil­den på Jus­tin och en ska­dad hund från in­spel­ning­en av se­ri­en ” The Lef­to­vers” är nog in­te till Jus­tins för­del i rät­ten...

Vem minns in­te Jen­ni­fer ihop med den sö­ta hund­val­pen i ” Mar­ley & jag”?

Stjär­nor­nas hem i New York är ett lång­dra­get re­no­ve­rings­pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.