KATYS & ORLANDOS ROM- ANTISKA RE­SA!

Vil­ket upp­brott? Katy Perr y och Or­lan­do Bloom är väl­digt myc­ket ett par igen, det vi­sa­de de på sin ro­man­tis­ka kär­leks­re­sa till Rom!

Veckans NU! - - CONTENTS - AV: ERI KA S VENSSON FOTO: I BL

Katy Perry, 33, och Or­lan­do Bloom, 41, har choc­kat om­värl­den förr, in­te minst när bil­der på en näc­kan­de Or­ly från en kär­leks­se­mes­ter spreds som en löp­eld på nä­tet. Men den störs­ta bom­ben kom när det till sy­nes så lyck­li­ga pa­ret gick skil­da vägar i bör­jan av 2017. Men nu ver­kar allt va­ra glömt och för­lå­tet och stjär­nor­na har hit­tat till­ba­ka till varand­ra, lyck­li­ga­re än nå­gon­sin!

– De har det fan­tas­tiskt till­sam­mans. De dej­tar ex­klu­sivt igen och är väl­digt se­ri­ö­sa. Det är up­pen­bart att de sak­na­de varand­ra un­der upp­brot­tet, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le.

TRÖTT PÅ SINGELLIVET

Och stjär­nor­na vill in­te döl­ja sin kär­lek läng­re. Ti­di­ga­re i vår syn­tes de hand i hand i Tjec­ki­ens hu­vud­stad Prag, och ny­li­gen var det dags för näs­ta kär­leks­re­sa. Ny­li­gen syn­tes de stro­sa runt till­sam­mans i ro­man­tis­ka Rom – åte­ri­gen hand i hand! De de­la­de ock­så med sig av bil­der från re­san på so­ci­a­la me­di­er, där de gjor­de allt från att po­se­ra fram­för Co­los­se­um ihop till att träf­fa På­ven Fran­ci­skus!

– De­ras för­hål­lan­de är star­ka­re nu. Or­lan­do är trött på att va­ra sing­el, att dej­ta runt in­tres­se­rar ho­nom in­te läng­re, sä­ger käl­lan.

Vå­gar man hop­pas på att det ska kom­ma en mi­ni- Katy snart?

Hand i hand i Rom! Katy Perry och Or­lan­do Bloom kla­ra­de in­te mer än ett år ifrån varand­ra. Det ny­gam­la pa­ret vi­sar till och med upp sin kär­lek på so­ci­a­la me­di­er.

Fin­be­sök! Stjär­nor­na pas­sa­de på att be­sö­ka På­ven i Va­ti­ka­nen un­der sin Rom- re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.