SCARLETTS AUDITION – FÖR ATT BLI CRU­I­SES FRU!

Scar­lett Jo­hans­son + Tom Cru­i­se = sant? Två av Hol­ly­woods he­tas­te namn ser ut att ha hit­tat varand­ra!

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: STELL A PI CTURES

Histo­ri­en om Tom Cru­i­se, 55, och Ka­tie Hol­mes, 39, kun­de ha fått ett helt an­nat slut! Stjär­nor­na träf­fa­des när Tom höll en så kal­lad ” fru- audition”, ord­nad av Sci­en­to­lo­gi­kyr­kan. Kyr­kan vil­le att Tom skul­le ha en minst li­ka mäk­tig och in­fly­tel­se­rik fru, gär­na med Hol­ly­wood- an­knyt­ning­ar. Tom ha­de pre­cis bli­vit läm­nad av sin då­va­ran­de fru Ni­co­le Kid­man, 51, som in­te vil­le be­blan­das med re­li­gi­o­nen. I slutän­dan föll lot­ten allt­så på Ka­tie, men det fanns fle­ra stjär­nor in­tres­se­ra­de: Bland and­ra Scar­lett Jo­hans­son, 33!

” GICK IN­TE SÅ BRA”

En av­hop­pa­re från kyr­kan, Bren­dan Tig­he, har nu av­slö­jat att han såg ” Aveng­ers”- stjär­nans namn på en lis­ta med in­tres­se­ra­de Cru­i­se- fru­ar.

– Scarletts var det en­da namn jag kän­de igen. Men det gick in­te så bra för hen­ne, sä­ger Bren­dan i tv- pro­gram­met ” Me­gyn Kel­ly to­day”.

Scar­lett och Ka­tie är dock in­te de en­da stjär­nor­na som ryk­tas ha an­sökt om att bli fru Cru­i­se. 2012 av­slö­ja­de tid­ning­en Va­ni­ty Fair att skå­di­sen Na­za­nin Bo­ni­a­di, 38, även hon var in­tres­se­rad. Hon gick på audition var­je dag i en må­nad un­der 2004, där hon ska ha av­slö­jat si­na ” in­ners­ta hem­lig­he­ter och var­je de­talj om sitt sex­liv”, för högt upp­sat­ta sci­en­to­log­med­lem­mar.

” Hon tving­a­des av­slö­ja allt om sex­livet!”

HAR MER IN­TEGRI­TET

Men trots al­la rap­por­ter om Toms part­ner­gall­ring, ne­kar Scar­lett till att hon nå­gon­sin har an­sökt om att få dej­ta ” Mis­sion: Im­possi­be”- stjär­nan.

– Själ­va tan­ken på att gå på audition för ett för­hål­lan­de är ned­lå­tan­de, och jag väg­rar lå­ta nå­gon tro att jag sak­nar in­tegri­te­ten att själv väl­ja min part­ner. Ba­ra en man kan kom­ma med så gal­na an­kla­gel­ser, sä­ger Scar­lett i tid­ning­en The Hol­ly­wood re­por­ter.

Men visst ha­de de ut­gjort ett sti­ligt par?

Scar­lett Jo­hans­son ser ut att ha fått upp ögo­nen för Tom Cru­i­se! När Tom­pa höll fru- audition ryk­tas Scar­lett ha va­rit en av många in­tres­sen­ter.

I slutän­dan var det Ka­tie Hol­mes som fick bli Toms fru. Det slu­ta­de i skils­mäs­sa 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.