KROSSAR JUS­TINS NYA FÖR­HÅL­LAN­DE!

Jus­tin Bie­ber och Hai­ley Bald­win har hit­tat till­ba­ka till varand­ra, och me­dan kär­le­ken spi­rar mel­lan dem går hans ex Se­le­na Go­mez på krigs­sti­gen...

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: STELL A PI CTURES

Ef­ter upp­brot­tet från av- och på- flick­vän­nen Se­le­na Go­mez, 25, i vå­ras, har Jus­tin Bie­ber, 24, nu hit­tat till­ba­ka till ett an­nat ex: Mo­del­len Hai­ley Bald­win, 21. Det ny­gam­la pa­ret har vi­sat upp sin kär­lek öp­pet på ro­man­tis­ka re­sor till Mi­a­mi, mid­dags­dej­ter i New York och pro­me­na­der hand i hand i Los Ang­e­les. Lyc­kan ler med and­ra ord! Men en som in­te ler är Se­le­na, som nu är fast be­slu­ten om att få stopp på stjär­nor­nas re­la­tion...

SMÄRTSAMT ATT SE

Jus­tin och Se­le­na bör­ja­de dej­ta re­dan 2010, men gick skil­da vägar någ­ra år se­na­re. I hös­tas hit­ta­de de dock till­ba­ka till varand­ra men även den här gång­en gick för­hål­lan­det i kras. Trots det har Jus­tins nya re­la­tion fått ex­et att se rött.

– Trots allt som har hänt kän­ner hon fort­fa­ran­de myc­ket kär­lek för ho­nom. Det är smärtsamt för hen­ne att se ho­nom med Hai­ley, sä­ger en käl­la i tid­ning­en NW.

VILL GÖ­RA HAI­LEY SOTIS

Nu har sång­ers­kan ta­git till dras­tis­ka åt­gär­der för att få slut på re­la­tio­nen. En­ligt upp­gift har sång­ers­kan bör­jat sms: a Jus­tin igen, men in­te för att få ho­nom till­ba­ka. Istäl­let vill hon att Hai­ley ska få nys om sms: an­det och tro att Jus­tin fort­fa­ran­de träf­far hen­ne i smyg!

– Det är ing­et per­son­ligt mot Hai­ley, Se­le­na tyc­ker fak­tiskt att hon är en jät­te­gul­lig tjej. Men hon vill häm­nas på Jus­tin. Om in­te Se­le­na kan va­ra lyck­lig vill hon in­te att han ska va­ra det hel­ler. Det gör för ont för hen­ne, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Se­le­na trod­de in­te att Jus­tin skul­le hit­ta nå­gon se­ri­ös så snabbt. Hon trod­de nog att det skul­le bli hon och han i slutän­dan trots allt.

” Se­le­na sms: ar Jus­tin he­la ti­den!” ” Om in­te hon får ho­nom ska ing­en få ho­nom!”

Se­le­na är allt an­nat än glad över Jus­tins nya re­la­tion. I ju­ni fång­a­des stjär­nor­na på bild un­der en my­sig se­mes­ter i Mi­a­mi.

Jus­tin och Hai­ley vi­sar gär­na upp sin kär­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.