” MAD MEN”- STJÄR­NOR­NA DEJTAR I SMYG!

” Ja­nu­a­ri bör­jar året”... och ock­så Jon Hamms kär­leksliv! Skå­di­sen r yk­tas näm­li­gen ha kä­rat ner sig i ” Mad men”- mot­spe­lers­kan Ja­nu­ar y Jo­nes!

Veckans NU! - - I BILDER - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Ska Mr. och Mrs. Dra­per bli Mr. och Mrs. Hamm? I suc­cé­se­ri­en ” Mad men” spe­lar de man och hust­ru, och även bakom ka­me­ran ver­kar ljuv mu­sik ha upp­stått mel­lan Jon Hamm, 47, och Ja­nu­a­ry Jo­nes, 40!

– De har all­tid haft ke­mi, och när till­fäl­let pre­sen­te­ra­de sig, ut­nytt­ja­de de det, sä­ger en käl­la nä­ra stjär­nor­na till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

TRÄF­FAS HEM­MA

Jon och ex­et Jennifer West­feldt bröt upp 2015, ef­ter he­la 18 år ihop. Där­ef­ter har han kopp­lats ihop med ” Fifty sha­des of Grey”- stjär­nan Da­ko­ta John­son, men en- ligt upp­gifts­läm­na­ren ska han ha träf­fat Ja­nu­a­ry i störs­ta hem­lig­het de se­nas­te må­na­der­na. De topp­hem­li­ga träf­far­na ska ha skett i Los Fe­li­zes i ut­kan­ten av Los Ang­e­les, där de bå­da bor.

– Det fanns ald­rig på kar­tan att de skul­le av­slu­ta sin kon­takt ef­ter att se­ri­en slu­tat fil­mas. När Jons re­la­tion med Jennifer tog slut öpp­na­de det dör­ren för Ja­nu­a­ry, sä­ger käl­lan.

VILL SE DEM OF­FENT­LIGT

Re­dan 2016, ef­ter att Jon gäst­spe­la­de i Ja­nu­a­rys serie ” The Last man on Earth”, ska de ha bör­jat tes­ta om de­ras vän­skaps­re­la­tion kun­de bli nå­got mer än ba­ra just vän­skap.

– Många skul­le nog vil­ja se att de gick ut med sin re­la­tion of­fent­ligt, men just nu trivs de med att hålla det un­der ra­darn, sä­ger in­si­dern och fort­sät­ter:

– De vill hålla det för sig själ­va. Men det går in­te att ta mis­te på de­ras ke­mi!

Gal­na i varand­ra!

” Mad men”- stjär­nor­na Jon Hamm och Ja­nu­a­ry Jo­nes upp­ges va­ra mer än ba­ra vän­ner och kol­le­gor...

Stjär­nor­na spe­la­de mot varand­ra i se­ri­en ” Mad men” mel­lan 2007 och 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.