Jag kom i per­fekt form!

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER -

Gabri­el­la ha­de pla­ne­rat allt nog­grant in­för bröl­lo­pet. För att kom­ma i ab­so­lut bäs­ta form själv sök­te hon nå­got som kun­de tigh­ta till kropps­for­men snabbt. Hon tip­sa­des om Biodrain och var över­ras­kad av den tyd­li­ga ef­fek­ten. Hon upp­lev­de som hon själv ut­tryc­ker det ” kropps­for­men blev helt en­kelt mer de ni­e­rad och jag kän­de mig så n”.

Gabri­el­la ar­be­tar som säl­ja­re, hon är små­barns­mam­ma och har all­tid många järn i el­den. För en tid se­dan pla­ne­ra­de hon sitt bröl­lop som var e er- läng­tat, stort och välar­ran­ge­rat. En li­ten de­talj ir­ri­te­ra­de dock hen­ne ett par vec­kor in­nan; – Jag ha­de verk­li­gen fått värl­dens nas­te brud­klän­ning upp­sydd, hårupp­sätt­ning­en skul­le bli per­fekt och vack­ra bloms­te­rar­range­mang val­da… men den sista for­men på krop­pen vil­le in­te in nna sig i allt mitt stres­san­de kring planeringen.

Tip­sa­des om Biodrain

– Utrens­nings­ku­rer ha­de jag hört ta­las om in­nan men in­te pro­vat själv. Att fas­ta var ute­slu­tet - e ersom det kräv­de för myc­ket in­skränk­ning­ar i min kost och livs­stil just då, för­kla­rar Gabri­el­la.

Hon ck ett tips om re­nings­ku­ren Biodrain och be­stäm­de sig för att pro­va någ­ra vec­kor.

– Jag blev verk­li­gen po­si­tivt över­ras­kad! Jag upp­lev­de tyd­ligt hur kropps­for­men blev mer de ni­e­rad och hu­den ck på kö­pet ex­tra n lys­ter. Jag kän­de mig så n och klän­ning­en satt per­fekt, be­rät­tar Gabri­el­la vi­da­re.

Re­kom­men­de­rar till al­la

Gabri­el­la an­vän­der fort­fa­ran­de Biodrain li­te då och då som en kur. – Jag re­kom­men­de­rar verk­li­gen al­la som be­hö­ver en li­te snab­ba­re boost för for­men att kö­ra en kur då och då. Per­fekt in­för strand­som­mar, se­mester­form el­ler spe­ci­el­la till­fäl­len som bröl­lop, av­slu­tar Gabri­el­la med ett le­en­de.

Du kan kö­pa Biodrain i din häl­so­bu­tik el­ler på: www. newnor­dic. se

Har du frå­gor? Ring gär­na New Nor­dics kund­tjänst 040- 239520 2 KILO SLAGGÄMNEN OCH VÄTS­KA är så myc­ket din kropp gör sig av med var­je dag. Över­kon­sum­tion av viss mat, stress och oöns­ka­de ke­mis­ka äm­nen kan bel ast a di n dag­li ga äm­nes­om­sätt­ning och ut­rens­ning­en av slaggämnen från din kropp. Tar­mar, nju­rar och le­ver mås­te ar­be­ta hårt. Ty­pis­ka teck­nen på att krop­pen in­te kla­rar av din livs­stil kan va­ra ÖVER­VIKT, CELLULITER och slapp hud, SYNLIGA TEC­KEN PÅ TRÖTT HUD, svul­len­het och mör­ka ring­ar un­der ögo­nen samt trött­het.

HUR MAN GÖR EN OMSTART. Om din kropp tyngs av över­be­last­ning, kan en re­nings­kur re­kom­men­de­ras. Ör­textrakt kan stöt­ta en nor­mal dag­lig ut­rens­nings­funk­tion. Och ut­valt mi­ne­ral kan stöd­ja äm­nes­om­sätt­ning­en av kol­hyd­ra­ter, fet­ter och pro­te­in. Biodrain är en ori­gi­nal­pro­dukt för ört­ba­se­rad de­tox och Skan­di­na­vi­ens LE­DAN­DE TABLETT FÖR KROPPSRENING. Kro­närt­skoc­ka bi­drar till att stöd­ja krop­pens ut­rens­nings­funk­tio­ner. Mag­ne­sium bi­drar till nor­mal ener­gi­om­sätt­ning.

M od el lb ild

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.