JES­SI­CA SIMPSON MAM­MA IGEN!

Jes­si­ca Simpson och ma­ken Eric John­son vän­tar sitt tred­je barn, det av­slö­ja­de sång­ers­kan själv på sin Instagram!

Veckans NU! - - Contents - AV: ANGE­LI­CA J AAKO BI L L ENMAN FOTO: I BL, STELL A PI CTURES

Med en bild på dot­tern Max­well, 6, och so­nen Ace, 5, hål­lan­des två ba­long­er av­slö­ja­de Jes­si­ca Simpson, 38, att nå­got var på gång.

– Över­rask­ning! skrev hon på Instagram för att i näs­ta bild be­rät­ta vad det var.

– Den här lil­la flic­kan kom­mer att gö­ra oss till en fa­milj om fem. Vi kun­de in­te va­ra gla­da­re över att av­slö­ja den här gå­van av liv.

I bil­den syns Max­well och Ace med en mas­sa ro­sa bal­long­er för att för­tyd­li­ga att det fak­tiskt rör sig om en lil­la­sys­ter.

Jes­si­ca la­de även upp en tred­je bild där hon kra­mar sin väx­an­de mage.

– Min älsk­ling, skrev hon.

ÖNS­KA­DE FLER BARN

Ti­di­ga­re i år av­slö­ja­de Jes­si­ca att hon drab­bats av be­bis- fe­ber, och öns­ka­de ett till barn nu när Max­well och Ace bli­vit så sto­ra.

– Min dot­ter fyl­ler sex, den 1 maj är hen­nes fö­del­se­dag, och min son blir fem den 30 ju­ni och jag ba­ra: ” Vän­ta, de är in­te läng­re be­bi­sar, de är sto­ra barn!”, be­rät­ta­de hon för saj­ten ET och fort­sat­te:

– Min dot­ter tror re­dan att hon är ton­å­ring, som tur är vill min son fort­fa­ran­de va­ra be­bis.

När ET frå­ga­de om de för­sö­ker bli gra­vi­da igen, sva­ra­de hon skämt­samt.

– Vi övar all­tid, men det vo­re verk­li­gen ett mi­ra­kel.

Det lå­ter onek­li­gen som att de haft svårt att bli gra­vi­da...

Jes­si­ca och ma­ken Eric John­son, 39, för­lo­va­de sig 2010 ef­ter ba­ra ett halv­års dej­tan­de. Fy­ra år se­na­re gif­te de sig. Det blev Jes­si­cas and­ra äk­ten­skap ef­ter pojk­bands­sång­a­ren Nick Lachey, 44, som hon var gift med i fy­ra år i bör­jan av 2000- ta­let.

Pa­ret vän­tar en dot­ter, vil­ket il­lu­stre­ra­des med ro­sa bal­long­er.

Dot­tern Max­well och so­nen Ace var de som av­slö­ja­de den gla­da ny­he­ten på Jes­si­cas Instagram.

Jes­si­ca och Eric har va­rit gif­ta i fy­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.