” BRAD BLOTTADE SIG – FÖR BARN!”

Brad Pitt vi­sa­de pit­ten. Det är i al­la fall vad Ange­li­na Jo­lie pla­ne­rar att an­vän­da emot ho­nom för att vin­na vård­nads­tvis­ten mot sin ex­man!

Veckans NU! - - Contents - AV: ANGE­LI­CA J AAKO BI L L ENMAN FOTO: I BL

Skils­mäs­san mel­lan Ange­li­na Jo­lie, 43, och Brad Pitt, 54, an­ses va­ra en av de smut­si­gas­te i Hol­ly­woods mång­å­ri­ga histo­ria. Skå­dis­pa­ret gif­te sig 2014 ef­ter nio år ihop, men äk­ten­ska­pet blev kort­va­rigt och re­dan ef­ter två år var det till än­da. Se­dan dess har pa­ret brå­kat kon­stant om vem som ska ha vård­na­den om de­ras sex barn, men nu har Angie en slug plan för hur hon ska få över­ta­get! VAR UTTRÅ­KAD

Ange­li­na drar nu ut ett nytt ess ur rock­är­men för att vin­na vård­na­den. Hon an­kla­gar sin ex­man för att ha blot­tat sig – för barn!

När Brad spe­la­de in fil­men ” Cut­ting class” 1988, långt in­nan Angie fanns med i bil­den, ska han ha vi­sat si­na köns­de­lar för en mam­ma och hen­nes barn – för att han var uttrå­kad!

Skå­di­sens ti­di­ga­re pub­li­cist Phil Lo­bel har be­rät­tat för saj­ten Ra­dar On­li­ne om till­ta­get:

– Han ring­de mig och sa: ” Phil, du kom­mer in­te tro vad som pre­cis hän­de! Vi var så uttrå­ka­de un­der in­spel­ning­en att jag och min kom­pis bör­ja­de moo­na för bi­lar på mo­tor­vä­gen.” har Phil be­rät­tat.

BLEV POLISANMÄLD

Men histo­ri­en fick sig ett has­tigt slut då en mam­ma och hen­nes dot­ter tog myc­ket il­la vid sig och gjor­de en po­li­san­mä­lan mot den moo­nan­de skå­di­sen, som lyc­ka­des ta sig ur si­tu­a­tio­nen för att slip­pa fin­kan.

– Jag hit­ta­de en ad­vo­kat som gick med på att ta sig an fal­let för 1000 dol­lar, vil­ket var en stor sum­ma på den ti­den, för­kla­rar Phil.

Straf­fet blev bö­ter, och just att Brad bli­vit dömd är nå­got som Ange­li­na kanske pla­ne­rar att an­vän­da sig av i rät­ten.

– Om hon vill gö­ra ho­nom till åt­lö­je så kan hon dra upp det där, sä­ger fa­mil­je­rätt­sad­vo­ka­ten Deb­ra Opri till saj­ten.

Det känns som att vi in­te har läst det sista om ex­ma­kar­nas smut­si­ga vård­nads­tvist…

Ange­li­na med bar­nen Mad­dox, 17, Pax, 14, Za­ha­ra, 13, Shi­loh, 12, och tvil­ling­ar­na Knox och Vi­vi­en­ne, 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.