THE­ROUX DEJTAR 19 ÅR YNG­RE MO­DELL!

Ef­ter att ha smu­git i fle­ra må­na­der vi­sar Justin The­roux nu upp sin nya kär­lek – till ex­frun Jen­ni­fer Anistons sto­ra sorg!

Veckans NU! - - Fashion Fools - AV: ERI KA S VENS­SON FO­TO: I BL, STELL A PI CTU­RES

” Jen­ni­fer kän­ner sig för­öd­mju­kad!”

Det är ald­rig lätt att se sitt ex gå vi­da­re, men när ens for­na ma­ke gör det med en myc­ket yng­re fo­to­mo­dell svi­der det nog ex­tra myc­ket. Det har Jen­ni­fer Aniston, 49, fått er­fa­ra nu när Justin The­roux, 47, och 19 år yng­re Lau­ra Har­ri­er, 28, vi­sar upp sin kär­lek of­fent­ligt!

” UL­TI­MA­TA FÖR­O­LÄMP­NING­EN”

Men pa­ret är långt ifrån nytt. Fak­tum är att Justin och Lau­ra syn­tes ihop re­dan i vå­ras, ba­ra må­na­der ef­ter att han och Jen­ni­fer an­non­se­rat sin skils­mäs­sa, ef­ter sju år ihop. Stjär­nor­na har setts på my­si­ga resor ihop un­der som­ma­ren, bland an­nat till frans­ka Ri­vi­e­ran ihop med en an­nan av Jus­tins be­ryk­ta­de dej­ter, Emma Sto­ne. Att stjär­nor­na fann varand­ra så tätt in­på skils­mäs­san har fått Jen­ni­fer att kän­na sig bå­de svi­ken och för­öd­mju­kad.

– Jen­ni­fer är ra­san­de på ho­nom. Hon ser ho­nom he­la ti­den ute med unga mo­del­ler och skå­di­sar och hon har sagt till ho­nom: ” Slu­ta för­öd­mju­ka mig!”, sä­ger en käl­la med in­syn i ex­pa­rets liv i tid­ning­en Li­fe & Sty­le, och fort­sät­ter:

– Jen kän­ner att hon har bli­vit ut­bytt mot ett gäng nya mo­del­ler. Hon tyc­ker att det är den ul­ti­ma­ta för­o­lämp­ning­en.

Vi hop­pas i al­la fal­la att det slu­tar lyck­li­ga­re för Justin med Lau­ra än vad det gjor­de med Jen­ni­fer!

Re­dan i vå­ras syn­tes stjär­nor­na ihop på se­mes­ter ihop med bland and­ra Emma Sto­ne och Si­en­na Mil­ler. Justin The­roux har hit­tat kär­le­ken igen i 19 år yng­re mo­del­len Lau­ra Har­ri­er.

Jen­ni­fer Aniston kän­ner sig svi­ken på att Justin gick vi­da­re så snabbt ef­ter skils­mäs­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.