LIND­SAY SLAGEN I AN­SIK­TET AV ILSKEN MAM­MA!

Ef­ter en tids lugn är Lind­say Lo­han åter i blåsvä­der ef­ter att ha tra­kas­se­rat en flyk­ting­fa­milj – i li­ve­sänd­ning!

Veckans NU! - - Gossip - AV: ERI KA S VENS­SON FO­TO: STELL A PI CTU­RES

Skan­dal­stjär­nan Lind­say Lo­han, 32, väck­te ny­li­gen stor upp­stån­del­se när hon gjor­de en li­ve­sänd­ning på Instagram som vi­sa­de hur hon tra­kas­se­rar en fa­milj på en mörk ga­ta i Ryss­land och för­sö­ker över­ta­la de­ras barn att föl­ja med till hen­nes ho­tell. I klip­pet häv­dar stjär­nan, som trots att hon är ame­ri­kan pra­tar eng­els­ka med en märk­lig bryt­ning i fil­men, att fa­mil­jen är hem­lö­sa flyk­ting­ar från Sy­ri­en, och an­kla­gar för­äld­rar­na för att job­ba med barn­sex­han­del!

– Följ med mig, min bil är pre­cis här, sä­ger stjär­nan till bar­nen in­nan hon rik­tar sig till tit­tar­na:

– De syss­lar med traf­fic­king! Jag kom­mer in­te gå här­i­från för­rän jag ta­git er. Nu vet jag vil­ka ni är!

FÖR­FÖL­JER FA­MIL­JEN

Den be­syn­ner­li­ga vi­de­on, som in­te vi­sar nå­got som ty­der på sex­han­del, fort­sät­ter med att Lind­say för­föl­jer fa­mil­jen och ro­par åt dem på bå­de bru­ten eng­els­ka och ara­bis­ka. I slu­tet av klip­pet ses hur kvin­nan som bli­vit oöns­kat fil­mad ilsk­nar till och ser ut att slå mot stjär­nans an­sik­te! Lind­say hörs skri­ka till in­nan hon rik­tar ka­me­ran mot sig själv och med ett skär­rat ut­tryck och grå­ten i hal­sen sä­ger:

– Jag är choc­kad. Jag är så rädd nu!

MÖTS AV KRITIKSTORM

Även om stjär­nan tycks ha age­rat i väl­vil­ja har sänd­ning­en mötts av mas­siv kri­tik.

– Det är otro­ligt att en kvin­na går fram till en oskyl­dig fa­milj och för­sö­ker kid­nap­pa de­ras barn me­dan hon li­ve­sän­der brot­tet och ing­en sä­ger nå­got, skri­ver en Twit­ter- an­vän­da­re.

– Lind­say för­följ­de en fa­milj mitt i nat­ten, för­sök­te kid­nap­pa de­ras barn och blev iväg­körd av de­ras mam­ma. Se­dan grät HON ut och för­kla­ra­de hur rädd HON var, skri­ver en an­nan.

Ef­ter kri­ti­ken har stjär­nan ra­de­rat vi­de­on.

Det har va­rit tyst om Lind­say Lo­han ett bra tag – men nu är stjär­nan åter i blåsvä­der! Stjär­nans tå­rar i li­ve­sänd­ning­en har mött kri­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.