KEN­DALL & ANWARS HE­TA MODEHÅNGEL!

Ef­ter en som­mar full av tri­ang­eld­ra­ma ser Ken­dall Jen­ner ut att ha gått vi­da­re med ett av tri­ang­elns hörn: Bäs­ti­sar­nas lil­le­bror An­war Hadid!

Veckans NU! - - Gossip - AV: ERI KA S VENS­SON FO­TO: I BL

Ken­dall Jen­ner, 22, har in­te le­gat på lat­si­dan i som­ma­rens dej­tingdjung­el. Ef­ter upp­brot­tet från Bla­ke Grif­fin, 29, pend­la­de hon mel­lan bas­ket­spe­la­ren Ben Simmons, 22, och bäs­ti­sar­na Gi­gi, 23, och 21- åri­ga Bella Ha­dids lil­le­bror An­war, 19. Men nu ser Ben ut att va­ra bort­glömd för gott när Ken­dall och Anwars för­hål­lan­de blir allt­mer se­ri­öst!

KYSSTES PÅ MODEVECKAN

Allt bör­ja­de med att de bå­da mo­dell­stjär­nor­na sågs grov­hång­la på en fest i ju­ni, nå­got som Vec­kans NU! ti­di­ga­re har rap­por­te­rat om. Men den se­nas­te ti­den har stjär­nor­na setts allt of­ta­re till­sam­mans på bå­de fester och mo­de­e­vent, och fle­ra vitt­nen har tiss­lat och tass­lat om att de även sågs kys­sas un­der Mi­la­no fa­shion week i sep­tem­ber.

– An­war hål­ler på att fal­la hand­löst för Ken­dall. Han tyc­ker att hon är smart, ro­lig, sex­ig och har en ma­ka­lös stil, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

RETAS AV SYSTRARNA

Men när systrarna är nä­ra hål­ler den unge mo­del­len tyst.

– Gi­gi och Bella re­tar ho­nom kon­stant för att han dejtar de­ras vän. Men han väg­rar av­slö­ja någ­ra de­tal­jer om sin och Ken­dalls re­la­tion, fot­sät­ter käl­lan.

Mo­dell­pa­ret får dock allt svå­ra­re att hål­la tyst om re­la­tio­nen, spe­ci­ellt när An­war vid fle­ra till­fäl­len har fast­nat på bild med ett tyd­ligt syn­ligt sug­mär­ke på hal­sen!

Snac­ka om att märk- vär­dig kär­lek!

” Han fal­ler hand­löst för hen­ne”

Ef­ter som­ma­rens kär­lekska­ru­sel­ler har Ken­dall Jen­ner sla­git sig till ro med mo­dell­kol­le­gan An­war Hadid.

An­war syn­tes ny­li­gen med ett ” kär­leks­mär­ke” syn­ligt på hal­sen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.