NI­CO­LE & TOM I SCIENTOLOGIBRÅK – OM SO­NEN!

Tom Cru­i­se har sto­ra pla­ner på att lå­ta sin son Con­nor ta över ef­ter ho­nom som Sci­en­to­lo­gins af­fisch­namn. Men det kom­mer in­te Con­nors mam­ma Ni­co­le Kid­man att tillå­ta!

Veckans NU! - - Gossip - AV: ERI­KA SVENS­SON FO­TO: I BL, STELLA PI CTU­RES

Se­dan skils­mäs­san 2001 har Tom Cru­i­se, 56, och Ni­co­le Kid­man, 51, in­te haft myc­ket till övers för varand­ra, myc­ket på grund av Toms dju­pa tro till Sci­en­to­lo­gin. Men trots att Ni­co­le har ta­git tyd­ligt av­stånd från re­li­gi­o­nen har de­ras två ad­op­te­ra­de barn, Con­nor, 23, och Bella, 25, stan­nat kvar i kyr­kan. Men nu har Toms pla­ner för so­nen fått aktri­sen att se rött och hon är nu fast be­slu­ten om att ta Con­nor ifrån kyr­kan – till var­je pris!

” TOM ÄR HY­STE­RISK”

En­ligt nya upp­gif­ter har Con­nor läm­nat sin gam­la ung­karlslya som han de­la­de med någ­ra kom­pi­sar för att istäl­let flyt­ta till Sci­en­to­lo­gins hög­kvar­ter i Flo­ri­da, känt som Sandslot­tet. Det har fått var­nings­kloc­kor­na att ringa hos Ni­co­le.

– Ni­co­le viss­te själv­klart att Con­nor var in­vol­ve­rad i sin pap­pas re­li­gi­on, det är omöj­ligt att mis­sa med tan­ke på hur hy­ste­risk Tom är. Men hon trod­de att Toms fa­ders­sta­tus än­då skul­le ge so­nen en nor­mal upp­växt, sä­ger en käl­la nä­ra skå­de­spe­lers­kan i tid­ning­en Star!

FÖR­BJUDS FES­TA

Kyr­kan sägs ha sto­ra pla­ner för Con­nor och vill att han ska ta över som an­sik­tet ut­åt ef­ter sin pap­pa. Men att va­ra tro­nar­vinge kos­tar.

– Con­nor tror att han blir be­hand­lad som en prins i Sandslot­tet, men san­ning­en är att de spi­o­ne­rar på ho­nom dyg­net runt. Han får in­te hel­ler dric­ka al­ko­hol läng­re el­ler fes­ta med si­na kom­pi­sar, sä­ger käl­lan.

Ni­co­le pla­ne­rar nu att ta kon­takt med sin son och för­sö­ka ta ho­nom ifrån hög­kvar­te­ret in­nan det är för sent, och hon är till och med be­redd att sät­ta sig upp mot Tom om det be­hövs.

– När Tom får re­da på att hon har kon­tak­tat Con­nor kom­mer han att ko­ka av ils­ka. Men det kom­mer in­te stop­pa hen­ne och hon vet att Tom in­te har sam­ma makt i Hol­ly­wood som han bru­ka­de ha, av­slu­tar käl­lan.

” De spi­o­ne­rar på ho­nom dyg­net runt!”

Tom har sto­ra pla­ner för Con­nor. Con­nor har tving­ats lägga ti­di­ga­re ex­traknäc­ket som dj på hyl­lan för Toms skull. Han har även slu­tat dric­ka och fes­ta! ” Bella bor i al­la fall i Lon­don och slip­per bli nå­got af­fisch­namn för kyr­kan. Con­nor dä­re­mot be­fin­ner sig mitt i hjär­tat av den ond­ske­ful­la led­ning­en”, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Star! Ni­co­le och Tom var gif­ta mel­lan 1990 och 2001.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.