KATIE PRICE SPÅ­RAR UR!

Allt har sitt Price! Skan­dal­stjär­nan Katie Pri­ces hår­da fes­tan­de har gått så långt att hon nu ris­ke­rar att för­lo­ra vård­na­den om de fem bar­nen!

Veckans NU! - - Bilder - AV: ERI KA S VENS­SON FO­TO: STELL A PI CTU­RES

Bil­der på en knar­kan­de Ka­te Moss gav su­per­mo­del­len smek­nam­net ” Ko­ka­in- Ka­te”. Nu har nam­net ta­gits över av for­na gla­mour­mo­del­len Katie ” Jordan” Price, 40, och ” Ko­ka­in- Katie” döl­jer in­te ens sitt vil­da fes­tan­de. Men det har ock­så re­sul­te­rat i att hen­nes ex vill ta de fem bar­nen ifrån hen­ne!

LÅG MED BARN­FLIC­KAN

Sa­ker och ting es­ka­le­ra­de ef­ter den smut­si­ga skils­mäs­san från Ki­e­ran Hay­ler, 31, i maj, som or­sa­ka­des av att Katie kom på Ki­e­ran med att va­ra otro­gen med barn­flic­kan. Där- ef­ter gick Katie vi­da­re med unge per­son­li­ge trä­na­ren Kris Boy­son, 29, som hon ock­så har setts på fle­ra nak­na se­mest­rar med. Men den 1 sep­tem­ber av­slö­ja­de Kris att re­la­tio­nen var slut, och Katie drog i sam­ma ve­va på en vild par­ty­resa till Mal­lor­ca. Choc­ke­ran­de vi­de­oklipp från re­san vi­sar hur fem­barns­mam­man tar dro­ger till­sam­mans med två tys­ka män!

– Vi bjöd med hen­ne till vår lä­gen­het för att du­scha, my­sa och ta dro­ger, sä­ger en av män­nen i tid­ning­en The Sun.

MIS­SA­DE SKOLSTARTEN

I vi­de­on ses Katie fes­ta vid ett bord fullt av dro­ger, bland an­nat ett vitt pul­ver som tros va­ra ko­ka­in.

– Katie tog dro­ger, men hon blev obe­kväm när vi fil­ma­de, sä­ger man­nen.

I vi­de­on syns även en syn­ligt på­ver­kad Katie rap­pa om sin för­kär­lek till dro­ger, då hon bland an­nat sjung­er: ” Jag drog en li­na, men jag bryr mig in­te. Jag äls­kar ko­ka­in”.

Sam­ti­digt som mam­ma fes­ta­de loss i Spa- ni­en, bör­ja­de stjär­nans barn Har­vey, 16, Ju­ni­or, 13, Prin­cess, 11, Jett, 5, och Bun­ny, 4, ock­så sko­lan igen ef­ter som­mar­lo­vet, och av för­stå­e­li­ga skäl var det pap­por­na Ki­e­ran och Pe­ter Andrew, 43, som fick gå dit med bar­nen.

” FÖR­ÖDAN­DE FÖR BAR­NEN”

Men mam­mans vil­da le­ver­ne har även fått ex­ma­kar­na att re­a­ge­ra och de ho­tar nu att ta bar­nen ifrån tv- stjär­nan!

– Ju­ni­or och Prin­cess är till­räck­ligt gam­la för att bör­ja stäl­la frå­gor. De lä­ser upp­rö­ran­de sa­ker om sin mam­ma på nä­tet, sä­ger en käl­la nä­ra stjär­nan i The Sun och fort­sät­ter:

– Man kan tyc­ka att nå­gon i hen­nes si­tu­a­tion bor­de gö­ra allt för att und­vi­ka ne­ga­tiv pub­li­ci­tet, men det vi­sar ock­så hur li­te hon bryr sig. Det är för­ödan­de för bar­nen!

Da­gar ef­ter den läck­ta vi­de­on be­kräf­ta­de dock Katie att hon lagt in sig på re­hab för att få bukt på fes­tan­det. Vi hål­ler al­la tum­mar för att stjär­nan snart ska va­ra på ba­nan igen – in­nan det är för sent!

” Jag äls­kar ko­ka­in!”

Spa­ni­en­re­san blev en våt till­ställ­ning för Katie Price, och otur­ligt nog för stjär­nans del fast­na­de fes­tan­det på vi­deo!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.