ANGE­LI­NAS NYE HE­TA LIV­VAKT!

Whit­ney Houston föll för sin hun­ki­ge liv­vakt i fil­men ” Bo­dy­gu­ard”, och nu ver­kar Ange­li­na Jo­lie ha gjort det­sam­ma!

Veckans NU! - - Bilder - AV: ERI KA S VENS­SON FO­TO: I BL

Me­dan vård­nads­brå­ket mot ex­ma­ken Brad Pitt, 54, fort­skri­der har i al­la fall ett nytt ljus to­nat upp sig i 43- åri­ga Ange­li­na Jo­li­es mör­ker. När hon än så länge har en­sam vård­nad om de sex bar­nen Mad­dox, 17, Pax, 14, Za­ha­ra, 13, Shi­loh, 12, Vi­vi­en­ne, 10, och Knox, 10, har hon ock­så tving­ats upp­da­te­ra sitt sä­ker­hetsteam. Och hon har gjort det med ett rik­tigt ögongo­dis!

ÄR ISO­LE­RAD

En­ligt upp­gif­ter i fle­ra ame­ri­kans­ka me­di­er har skå­di­sens och den blon­de sä­ker­hets­vak­tens re­la­tion sak­ta men sä­kert bör­jat över­gå till att va­ra mer än ba­ra ar­bets­mäs­sig.

– Ange­li­na kän­ner sig så iso­le­rad från res­ten av värl­den. Hen­nes liv­vakt är en av få per­so­ner som hon verk­li­gen kan an­för­tro sig till, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Li­fe & Sty­le och fort­sät­ter:

– De till­bring­ar myc­ket tid till­sam­mans och han har bli­vit den per­son hon li­tar på all­ra mest.

BRAD ÄR IR­RI­TE­RAD

Den mys­tis­ke vak­ten har ock­så till­bring­at myc­ket tid med Ange­li­nas barn, vil­ket är en stor an­led­ning till att stjär­nan tyc­ker så myc­ket om ho­nom.

– Hen­nes bo­dy­gu­ard är fan­tas­tisk med bar­nen och de äls­kar ho­nom, till och med älds­te Mad­dox, sä­ger en an­nan käl­la i tid­ning­en.

Och att ha en hun­kig vakt med sig är in­te ba­ra po­si­tivt för ögat och ur sä­ker­hets­syn­vin­kel. Ange­li­na sägs ock­så äls­ka att vak­tens när­va­ro stic­ker i ögo­nen på Brad!

– Hon är in­te dum. Hon vet att det ir­ri­te­rar Brad mas­sor att hon har en så snygg vakt med sig var hon än går, av­slu­tar käl­lan.

Dra­mat fort­sät­ter allt­så...

” Bar­nen äls­kar ho­nom”

Ange­li­na Jo­lie har en ny man i sitt liv i form av sin hem­li­ge liv­vakt! Aktri­sens nya ögongo­dis har upprört ex­et Brad Pitt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.