TRIANGELDRAMAT IN­FÖR BRÖL­LO­PET!

Åh nej! För­ra året för­lo­va­de sig Gwyneth Paltrow med sin Brad Falchuk, men ett tri­ang­eld­ra­ma har ho­tat dröm­vig­seln!

Veckans NU! - - Gossip - AV: ERI KA S VENS­SON FO­TO: STELL A PI CTU­RES

Ef­ter tre år till­sam­mans för­lo­va­de sig Gwyneth Paltrow, 45, för­ra året med ” Glee”- ska­pa­ren Brad Falchuk, 47. Aktri­sen vi­sa­de se­dan upp en gnist­ran­de ring med en ovan­lig blå di­a­mant och allt har tyckts va­ra frid och fröjd in­för vig­seln. Men ba­ra vec­kor in­nan det pla­ne­ra­de bröl­lo­pet kom chock­be­ske­det: Brad ho­ta­de att stäl­la in vig­seln!

SEMESTRADE MED EX­ET

En­ligt käl­lor i fle­ra ame­ri­kans­ka me­di­er ska ett svart­sju­ke­dra­ma har or­sa­kat sto­ra bråk hos pa­ret. Allt ska ha bör­jat med att Gwyneth vil­le att ex­ma­ken Chris Mar­tin, 41, som hon har bar­nen App­le, 14, och Mo­ses, 12, med, skul­le le­da hen­ne till al­ta­ret. Det fick Brad att gå i ta­ket.

– Chris bad ock­så om att få vi­ga dem, vil­ket Gwyneth tyck­te var gul­ligt, men det tyck­te in­te Brad. Hon var choc­kad när hon såg hans re­ak­tion, hon trod­de att han för­stod hur nä­ra hen­nes och Chris re­la­tion fort­fa­ran­de är, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en Star!

Un­der som­ma­ren har Gwyneth och Chris bland an­nat setts på en my­sig fa­mil­je­se­mes­ter ihop med bar­nen – ut­an Brad och Chris nya flick­vän Da­ko­ta John­son, 28. Som om det in­te var nog er­kän­de Gwyneth ny­li­gen att hon fort­fa­ran­de bär ex­ets ef­ter­namn.

– Mitt rik­ti­ga namn är Gwyneth Paltrow Mar­tin. Al­la på bar­nens sko­la kal­lar mig Mrs. Mar­tin, vil­ket är gans­ka kul, sä­ger hon i tid­ning­en Gla­mour.

RÄDD ATT GIF­TA SIG

Den fros­ti­ga re­la­tio­nen mel­lan de bli­van­de ma­kar­na blev in­te hel­ler var­ma­re av att Gwyn ny­li­gen av­slö­ja­de i sin podd ” The Goop podcast” att hon är rädd för att gif­ta sig igen. Dess­utom häv­dar fle­ra käl­lor i stjär­nans när­het att bröl­lops­pla­ne­ring­en har bli­vit till en mar­dröm för Brad.

– Hon har be­tett sig som en rik­tig bri­de­zil­la. Hon styr­de och ställ­de över all­ting och Brad trött­na­de re­jält, sä­ger käl­lan.

Men, slu­tet gott, all­ting gott! Den 29 oktober skred pa­ret mot al­ta­ret un­der stor­slag­na for­mer, med en hel upp­sjö av kän­da namn som vitt­nen. El­ler vad sägs om bröl­lops­gäs­ter som Ca­me­ron Di­az, Ro­bert Dow­ney Jr. och Ste­ven Spiel­berg?

Grat­tis till de ny­bliv­na ma­kar­na!

” Hon var choc­kad över hans re­ak­tion”

Ef­ter många om och men har Gwyneth Paltrow och Brad Fal­chuck änt­li­gen gift sig! Brad är in­te glad över fäst­möns re­la­tion med ex­et. Hur­ra! Ma­kar­na vi­sa­de upp si­na nya vig­sel­ring­ar för om­värl­den på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.