DREW & JUSTIN ÅTERFÖRENADE EF­TER 8 ÅR!

Man ska ald­rig sä­ga ald­rig! Ef­ter åt­ta år isär ser Drew Barr ymo­re ut att ha hit­tat till­ba­ka till ex­et Justin Long!

Veckans NU! - - Gossip - AV: ERI KA S VENS­SON FO­TO: I BL

Hal­lelu­jah! Hol­ly­woods for­na tur­tur­du­vor Drew Bar­ry­mo­re, 43, och Justin Long, 40, ryk­tas ha fått upp ögo­nen för varand­ra igen, ef­ter he­la åt­ta år isär! Fle­ra vitt­nen ska ha sett det ny­gam­la pa­ret till­sam­mans på ett ho­tell i New York i mit­ten av sep­tem­ber, och käl­lor häv­dar att det var up­pen­bart att stjär­nor­na var ” mer än ba­ra vän­ner”.

– De slu­ta­de ald­rig bry sig om varand­ra och höll kon­tak­ten även ef­ter upp­brot­tet. Men det ena har lett till det and­ra och ro­man­sen blom­mar igen, sä­ger en käl­la i tid­ning­en NW.

PRA­TAR KON­STANT

Drew och Justin dej­ta­de till och från mel­lan 2007 och 2010 och var ett av Dröm­fa­bri­kens gul­li­gas­te par. För­u­tom sin pri­va­ta re­la­tion spe­la­de de dess­utom mot varand­ra i fil­mer­na ” Dum­pa ho­nom!” och ” Go­ing the distan­ce”. Ef­ter upp­brot­tet gif­te sig Drew istäl­let med Will Ko­pel­man, 40, och fick dött­rar­na Oli­ve, 5, och Fran­kie, 4. Men skils­mäs­san 2016 har istäl­let öpp­nat upp för möj­lig­he­ten att för­sö­ka ihop med Justin igen, och en­ligt upp­gift har stjär­nor­na sms: at och pra­tat kon­stant på Fa­ce­ti­me de se­nas­te vec­kor­na.

– Det är som att ti­den har stått stil­la. Ke­min finns de­fi­ni­tivt där igen och Drew har all­tid haft en spe­ci­ell plats i Jus­tins hjär­ta, sä­ger käl­lan.

VÄN­NER­NA JUB­LAR

Trots att skå­di­sar­na har va­rit ifrån varand­ra un­der så många år, ver­kar de­ras käns­lor för varand­ra in­te ha sval­nat. Dä­re­mot lär in­te fan­sen få se stjär­nor­na de­la gul­li­ga bil­der av sin hit­tills hem­li­ga re­la­tion på so­ci­a­la me­di­er nå­gon gång snart.

– De går lång­samt fram den här gång­en, men de­ras vän­ner kun­de in­te va­ra gla­da­re för de­ras skull. Al­la har all­tid hop­pats att det ska bli de två igen, av­slu­tar käl­lan.

Bätt­re lyc­ka den här gång­en!

” Det är som att ti­den har stått stil­la!”

Gam­mal kär­lek ros­tar ald­rig, det be­vi­sar Drew Bar­ry­mo­re och Justin Long! Stjär­nor­na bör­ja­de dej­ta re­dan 2007 och bröt upp 2010, men nu har de hit­tat till­ba­ka till varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.