DIS­NEY­KLUB­BENS SKANDALSTJÄRNOR!

” Mic­key mouse club” har ska­pat många av vår tids störs­ta stjär­nor. Men kän­dis­ska­pet har si­na bak­si­dor och vi har kar tlagt hur det egent­li­gen gick för bar­nen ef­ter suc­cén med ” Dis­ney­klub­ben”.

Veckans NU! - - Gossip - AV: STI NA DAHLGREN, ERI KA S VENS­SON FO­TO: I BL, STELL A PI CTU­RES

Disney har fost­rat många av vår tids störs­ta stjär­nor, och re­dan på 90- ta­let syn­tes många av fram­ti­dens kän­das­te namn i ru­tan för förs­ta gång­en i tv- pro­gram­met ” Mic­key mouse club”, el­ler ” Dis­ney­klub­ben”. Men den ökän­da ” barn­stjär­ne­för­ban­nel­sen” har ock­så lett till ett skan­dal­här­jat liv för fle­ra av se­ri­ens stor­he­ter.

VAR FÖR UNG

En av de förs­ta som blev en in­ter­na­tio­nell stjär­na av Dis­neygäng­et var Brit­ney Spe­ars, idag 36. Hon sök­te till klub­ben när hon var åt­ta år gam­mal, men an­sågs då va­ra för ung. Tre år se­na­re gjor­de hon ett nytt för­sök och fick då änt­li­gen bli en i gäng­et.

– Det var en här­lig tid. Det var an­tag­li­gen den mest spe­ci­el­la pe­ri­o­den i mitt liv, sä­ger sång­ers­kan till saj­ten En­ter­tain­ment To­night.

När klub­ben la­des ner 1996 bör­ja­de Brit­ney sat­sa på en egen so­lo­kar­riär, som gick ly­san­de! Med nio al­bum och vins­ter på sto­ra ga­lor är hon helt klart en av Dis­neys störs­ta fram­gång­ar. Men suc­cén har som be­kant ock­så sin bak­si­da...

BLEV IHOP EF­TER PRO­GRAM­MET

I sam­band med sin förs­ta hit blev Brit­tan till­sam­mans med Justin Tim­berla­ke, idag 37, som även han var med i ” Dis­ney­klub­ben”. Till­sam­mans blev de he­la värl­dens it- couple. När de gjor­de slut 2002 blev hon för­kros­sad. Fle­ra år se­na­re be­rät­ta­de hen­nes ad­vo­kat att det blev bör­jan på ett liv fyllt av ils­ka, de­pres­sion och drog­pro­blem. Ef­ter ett spon­tant gif­ter­mål med sin barn­domsvän, ett äk­ten­skap som va­ra­de i en­dast 55 tim­mar (!), hit­ta­de hon lyc­kan i dan­sa­ren Ke­vin Fe­der­li­ne, som bland an­nat dan­sat bakom ex­et Justin. Pa­ret gif­te sig 2004 och fick två barn; Se­an Preston, 13, och Jay­den Ja­mes, 12. Men ba­ra må­na­der ef­ter att hen­nes yngs­ta son ha­de kom­mit till värl­den an­sök­te sång­ers­kan om skils­mäs­sa. Strax där­ef­ter sked­de det som skul­le bli ett av värl­dens mest kän­da sam­man­brott.

FÖR­LO­RA­DE BAR­NEN

En här­jad Brit­ney sågs ra­ka av sig hå­ret på en fri­sörsa­long, allt no­ga do­ku­men­te­rat av ny­fik­na pa­pa­raz­zi- fo­to­gra­fer.

– När hon ra­ka­de av sig hå­ret var det bok­stav­li­gen ett sätt för hen­ne att bli av med sitt för­flut­na. Hon kän­de att he­la hen­nes liv be­stäm­des av and­ra, sä­ger en käl­la till saj­ten E News.

Två da­gar se­na­re gick hon till at­tack mot en fo­to­grafs bil med ett pa­ra­ply. Även de bil­der­na kab­la­des ut över he­la värl­den och sång­ers­kan la­des in på re­hab för att få hjälp.

– Ing­en man, ing­en till­gång till si­na barn, en ska­dad re­la­tion med sin fa­milj och hon kän­de ing­en me­ning med li­vet. Hon kän­de sig vär­de­lös, sä­ger käl­lan.

Åren som följ­de åk­te Brit­ney in och ut från

” Hon blev för­kros­sad av upp­brot­tet!”

re­hab många gång­er. Hon för­lo­ra­de vård­na­den över si­na barn och trots att hon idag har åter­häm­tat sig och hit­tat kär­le­ken i mo­del­len och per­son­li­ga trä­na­ren Sam As­gha­ri, 24, blir hon of­ta påmind om sitt mör­ka för­flut­na. Hon och ex­ma­ken Ke­vin har le­gat i en tuff strid den se­nas­te ti­den an­gå­en­de hur myc­ket hon ska be­ta­la i un­der­hålls­bi­drag. Idag träf­far hon si­na poj­kar of­ta och de syns fli­tigt på hen­nes so­ci­a­la me­di­er. Just nu är hon ute på tur­né igen, och ver­kar lyck­li­ga­re än på länge!

BOD­DE IHOP I BARNDOMEN

För­u­tom att träf­fa sin bli­van­de kär­lek Brit­ney fick Justin Tim­berla­ke ock­så en bäs­tis ge­nom pro­gram­met. Me­dan Justin själv se­na­re blev en världs­ar­tist val­de kom­pi­sen Ry­an Gos­ling, 37, en an­nan ba­na och är idag en av Hol­ly­woods mest ef­ter­trak­ta­de skå­di­sar. Men un­der ” Dis­ney­klub­bens” glans­da­gar var stjär­nor­na prak­tiskt ta­get som brö­der – bok­stav­li­gen! Ry­an bod­de till och med hem­ma hos Justin un­der ett helt år, då hans för­äld­rar i Ka­na­da in­te ha­de möj­lig­het att själ­va bo i USA när pro­gram­met spe­la­des in. Idag rå­der det dock de­la­de me­ning­ar om hur Ry­an fick so­va – i en sof­fa el­ler egen säng.

– Min mam­ma var hans för­myn­da­re un­der året så han kun­de fort­sät­ta va­ra med i pro­gram­met. Har han för­sökt få det att lå­ta som att han var bo­hem re­dan då ge­nom att so­va på sof­fan? Han fick en egen säng. Har han sagt att han sov på sof­fan? frå­ga­de Justin när han i en in­ter­vju med Jim­my Fal­lon fick frå- gan om Ry­ans på­ståd­da couch- sur­fan­de. Grab­bar­na var in­te hel­ler Guds bästa barn. – Vi bru­ka­de gö­ra hems­ka sa­ker. Vi tyck­te vi var så coo­la. En gång stal vi en golf­bil och kör­de in med den i stu­di­on. Det var helt olag­ligt, sä­ger Justin i El­len De­ge­ne­res show.

BLOTTADE SIG FÖR HE­LA VÄRL­DEN

Tv- pro­gram­met led­de till att Justin fick er­bju­dan­de om att bli en av med­lem­mar­na i pop­grup­pen * NSYNC och pojk­ban­det blev många tje­jers vå­ta dröm­mar. Men när ban­det var på top­pen av sin kar­riär val­de Justin att hop­pa av. Många för­ut­spåd­de att stjär­nans kar­riär nu var över, men ack så fel de ha­de! Istäl­let tog Justin över pop­him­len och 2004 fick han det he­der­sam­ma upp­dra­get att upp­trä­da i halv­le­ken på Su­per­bowl i USA, in­för 140 mil­jo­ner tit­ta­re. Till­sam­mans med Ja­net Jack­son, 52, ska­pa­de han vad som blev en oför­glöm­lig show – på fler än ett sätt! Justin rå­ka­de näm­li­gen sli­ta av Ja­nets över­del och popstjär­nan vi­sa­de brös­ten på ab­so­lut bästa sänd­nings­tid! Skan­da­len kom se­na­re att kal­las för ” Nipple­ga­te” och Ja­nets fa­milj me­na­de i många år ef­teråt att Justin ha­de för­stört hen­nes kar­riär.

– Hans so­lo­kar­riär tog fart ef­ter det och Ja­net svart­må­la­des, sa en fa­mil­je­med­lem i tid­ning­en New York post.

Nog tog Jus­tins kar­riär fart all­tid, och än idag är han en av värl­dens mest strea­ma­de ar­tis­ter. Han är idag lyck­ligt gift med skå­de­spe­lers­kan Jes­si­ca Bi­el, 36, och till­sam­mans har de so­nen Si­las, 3.

KRITISERADE KOLLEGAN

Ef­ter att ha växt upp un­der stö­ki­ga för­hål­lan­den fick Christi­na Aguilera, idag 37, sin re­vansch när hon som 12- åring kom med i ” Dis­ney­klub­ben” och blev känd som ” den lil­la tje­jen med den sto­ra rös­ten”. Ef­ter två år tving­a­des hon dock slu­ta när hon flyt­ta­de till Ja­pan med sin mam­ma. Men Disney ha­de fått upp ögo­nen för stjärn­skot­tet, och lät hen­ne gö­ra led­mo­ti­vet till fil­men ” Mu­lan”. Där och då star­ta­de hen­nes in­ter­na­tio­nel­la kar­riär och hon blev he­la USA: s girl next do­or. Men den bil­den ra­se­ra­des snabbt när hon 2002 släpp­te mu­sik­vi­de­on till lå­ten ” Dirr­ty”. I den dan­sa­de och åla­de hon sig i mi­ni­mal bi­ki­ni och lä­der­byx­or, om­gi­ven av halvnak­na män. Hen­nes för­vand­ling kri­ti­se­ra­des hårt och många me­na­de att hen­nes nya stil var all­de­les för sex­ig för hen­nes unga Disney- fans. Mitt un­der kri­tik­stor­men pas­sa­de Christi­na på att skic­ka en känga till sin ti­di­ga­re kol­le­ga Brit­ney.

– Hon har helt tap­pat tyg­lar­na. Jag kan in­te se hur en come­back skul­le fun­ge­ra, hon ver­kar för­vir­rad, sa hon i tid­ning­en Blen­der ef­ter Brit­tans sam­man­brott.

Un­der he­la tv- sho­wen råd­de det sten- hård kon­kur­rens mel­lan flic­kor­na, och fle­ra år se­na­re tog allt­så X- tina upp stri­den igen. Brit­ney var dock snabb med att ge svart på tal.

– Christi­na kom fram till mig på en klubb. In­för al­la män­ni­skor för­sök­te hon kö­ra ner tung­an i hal­sen på mig. Skul­le jag va­ra för­vir­rad? Jag tror att det är tvärtom, sa hon till sam­ma tid­ning.

AN­KLA­GAD FÖR BARN­MISS­HAN­DEL

Ef­ter det av­lös­te skan­da­ler­na varand­ra. Christi­na an­kla­ga­des för barn­miss­han­del på sitt eget barn när bil­der på so­nen Max med en re­jäl blå­ti­ra läck­te ut. Hon fes­ta­de vilt med pojk­vän­nen Matt­hew Rut­ler och sågs of­ta all­de­les för full stapp­la ut från klub­bar. Barn­för­bjud­na bil­der på sång­ers­kan läck­te ut, där hon po­se­rar med strip­por och si­mu­le­rar oral­sex med en man som hål­ler i en sex­lek­sak. Till slut gick det så långt att pa­ret ar­re­ste­ra­des för ratt­fyl­la. Ef­ter någ­ra vän­dor ut och in från re­hab le­ver den skan­dalom­su­sa­de sång­ers­kan idag ett lugnt fa­mil­je­liv med Matt­hew och de­ras ge­men­sam­ma dot­ter Sum­mer, 4. Max har hun­nit bli 10 och syns of­ta till­sam­mans med sin mam­ma på till­ställ­ning­ar. Änt­li­gen har Christi­na fun­nit ro!

” Han för­stör­de hen­nes kar­riär!”

I ” Mic­key Mouse club” slog bå­de Ry­an Gos­ling, Brit­ney Spe­ars, Christi­na Aguilera, Justin Tim­berla­ke och ” The Ame­ri­cans”- skå­di­sen Ke­ri Rus­sell ige­nom. Kän­ner ni igen stjär­nor­na?

Oskyl­di­ga Brit­ney Spe­ars, söt som soc­ker! Ett av värl­dens mest kän­da sam­man­brott stod Brit­ney för 2007 när hon ra­ka­de av sig hå­ret och gick till at­tack mot en bil med ett pa­ra­ply.

Idag är hon lyck­lig med sin nya, hun­ki­ga pojk­vän Sam.

Justin och Brit­ney blev ett par ef­ter tv- sho­wen. Ry­an Gos­ling och Justin Tim­berla­ke var nä­ra vän­ner – och sam­bor – un­der Disney- ti­den.” Vi stal en golf­bil!”

Justin, längst ned till väns­ter, blev med­lem i ett av värl­dens störs­ta pojk­band * NSYNC. ” Nipple­ga­te” blev en stor skan­dal i USA. Justin slet av Ja­net Jack­son över­de­len in­för 140 mil­jo­ner tit­ta­re.

Christi­na gick från the girl next do­or till ” Dirr­ty”.

Hon kal­la­des för den lil­la tje­jen med den sto­ra rös­ten.

Christi­na äls­ka­de att na­ken­choc­ka och vek ut sig fle­ra gång­er.

Idag har hon lug­nat ner sig och le­ver fa­mil­je­liv med pojk­vän­nen Matt­hew samt bar­nen Sum­mer och Max.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.