10 SA­KER BELLA HADID

Veckans NU! - - Gossip -

På ba­ra någ­ra år har hon gått från att va­ra Gi­gis lil­la­sys­ter till att själv bli en full­fjäd­rad fo­to­mo­dell. Hen­nes namn syns nu över­allt. Men vad vet vi mer om Bella Hadid, 21?

1 Bella har ri­dit än­da se­dan hon lär­de sig gå. Hon täv­la­de pro­fes­sio­nellt och sat­sa­de på OS, men var tvung­en att slu­ta när hon drab­ba­des av en kro­nisk b orre li a in­fek­tion.

2 En per­fekt dag á la Bella: Äta piz­za i säng­en och se en film med en vän.

3 De f l esta kän­ner i gen Bella s om bru­nett, men san­ning­en ä ratt hon egent­li­ge när­blond. Hon bör­ja­de fär­ga hå­ret för att in­te va­ras å lik sin sys­ter Gi­gi.

4Hon är ut­bil­dad fo­to­graf.

5 Bella har sam­lat på ba­dan­kor se­dan hon var 19! Hon har till och med gett dem namn.

6 Hon äl s kar s nea­kers. Fa­vo­ri­ter­na är Ni­kes ” Clas­sic Cor­tez”- mo­dell.

7 Som 14- å ring­job­ba­de Bella på en juice bar i Ma­li­bu och tyckt edet va re­no­tro­lig fri­het att tjä­na eg­na peng­ar.

8 Upp­brot­tet med ar­tis­ten The We­ek­nd 2016 blev hen­nes förs­ta bre­a­kup nå­gon­sin.

9 Hon äls­kar att bo en­sam och rå­der al­la att pro­va på det nå­gon gång i li­vet.

10 När hon var 17 blev hon stan­na d av p ol isen ef­ter att ha kört mot rött och näs­tan or­sa­kat en bi­lo­lyc­ka. Till rå­ga på allt­så var hen­nes kör­kort in­dra­get vid till­fäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.