JUSTIN & HAI­LEYS SMEKVECKA!

Veckans NU! - - Bilder - Av: Eri­ka Svens­son Fo­to: Stella pictures

That's amo­re!

Ryk­tet sä­ger att tur­tur­du­vor­na JUSTIN BIEBER,

24, och HAILEY BALDWIN, 21 – som för­lo­va­de sig i som­ras ef­ter att ba­ra ha dej­tat i någ­ra få vec­kor – re­dan har gift sig! Stjär­nor­na har bland an­nat setts ut­an­för stads­hu­set i New York för att an­sö­ka om äk­ten­skapscer­ti­fi­kat, och fle­ra käl­lor i ame­ri­kans­ka me­di­er häv­dar att pa­ret även vig­des un­der en li­ten, och hem­lig, ce­re­mo­ni.

– De gif­te sig helt gil­tigt i stads­hu­set. De strun­ta­de i vad al­la and­ra sa åt dem och ba­ra gjor­de det, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le, och av­slö­jar ock­så att pa­ret pla­ne­rar att hål­la en stör­re, kristen ce­re­mo­ni se­na­re:

– De kom­mer ha en stor fest, in­för Gud och al­la de äls­kar. Det är in­te ba­ra fans som är för­vir­ra­de över pa­rets re­la­tions­sta­tus. In­te ens Hai­leys ku­sin IRE­LAND BALDWIN, 22, vet om stjärn­pa­ret har gäng­at sig el­ler in­te!

– Jag har ing­en aning om vad de­ras sta­tus är. De kys­ser mest varand­ra runt om i värl­den, sä­ger hon i tv- pro­gram­met ” En­ter­tain­ment to­night”.

Och kanske var det gif­ter­må­let stjär­nor­na fi­ra­de när de ny­li­gen flyd­de sin kos till ro­man­tis­ka Ita­li­en för en kor­ta­re bröl­lops­re­sa! Bil­der från kär­leks­re­san, som bland an­nat till­bring­a­des på en lyxy­acht ute till havs, vi­sar att pa­ret ha­de svårt att sli­ta sig från varand­ra!

Visst ser de ut att rik­tigt spi­ra av bröl­lopslyc­ka?

Det var stän­digt gla­da mi­ner på den för­mo­da­de smek­må­na­den! ” De kys­ser varand­ra runt om i värl­den”, sä­ger Hai­leys ku­sin Ire­land. Istäl­let för mat fö­re­drog stjär­nor­na att stop­pa varand­ras tung­or i mun!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.