BECK­HAMS HARS FLYT­TAT ISÄR!

19 års äk­ten­skap ser ut att rin­na mot sitt slut nu när Victo­ria och Da­vid Beck­hams fa­mil­jelögn­er har av­slö­jats!

Veckans NU! - - Bilder - AV: ERI­KA SVENS­SON FO­TO: I BL

De fi­ra­de sin 19 bröl­lops­dag i som­ras, och pos­tar allt som of­tast gul­li­ga fa­mil­je­bil­der ihop på so­ci­a­la me­di­er. Men allt är in­te all­tid som det ver­kar. En­ligt upp­gif­ter i fle­ra ut­länds­ka me­di­er hål­ler äk­ten­ska­pet mel­lan Da­vid, 43, och Victo­ria Beck­ham, 44, på att sjunga på sista ver­sen!

– Ryk­tet i de­ras in­ners­ta kret­sar sä­ger att de har levt se­pa­ra­ta liv i fle­ra må­na­der. Hon gör sin sak, han gör sin, sä­ger en käl­la i tid­ning­en NW och fort­sät­ter:

– Själv­klart har de inga pla­ner på att an­non­se­ra nå­gon skils­mäs­sa. Victo­ria vill in­te vanä­ra sin fa­milj och hon vet att det är bätt­re för de­ras va­ru­mär­ke om hon och Da­vid hål­ler ihop.

KÖ­PER EGET HEM I MI­A­MI

Nog le­ver ma­kar­na oli­ka liv all­tid. Da­vid star­ta­de ti­di­ga­re i år en egen fot­bolls­li­ga i Mi­a­mi i Flo­ri­da, USA, och me­dan boll­trol­la­ren till­bring­ar all tid han kan i den so­li­ga del­sta­ten, har Vic­kan stan­nat hem­ma i Eng­land med bar­nen. Da­vid är nu i full jakt ef­ter en egen ung­karlslya i Mi­a­mi där han kom­mer att bo en­sam.

– Om fot­bollsla­get är där så mås­te han bo där, sä­ger käl­lan.

” Spric­kor­na i fa­sa­den är tyd­li­ga”

Victo­ria har dä­re­mot inga pla­ner på att läm­na Lon­don, och en­ligt NW har hon ba­ra be­sökt Mi­a­mi en en­das­te gång se­dan ma­ken lan­se­ra­de sitt team! Men det ver­kar in­te stö­ra Da­vid, som istäl­let har setts be­sö­ka en swim­ming­pool i säll­skap med en okänd ung kvin­na...

– Hon flör­ta­de öp­pet med ho­nom, log och lek­te med sitt hår, allt det klas­sis­ka. Da­vid såg in­te ut att ha någon­ting emot det, sä­ger ett vitt­ne i sam­ma tid­ning.

MÅS­TE HÅL­LA IHOP

I som­ras gjor­de pa­ret ett ovan­ligt sam­ar­be­te när de till­sam­mans med si­na fy­ra barn fron­ta­de brit­tis­ka tid­ning­en Vo­gue. Även där pra- ta­de Victo­ria om vik­ten av att hon och ma­ken hål­ler ihop.

– Vi in­ser bå­da att vi är star­ka­re till­sam­mans än som in­di­vi­der. Vi re­spek­te­rar det fa­mil­je­ban­det och det är nyc­keln, sä­ger hon i tid­ning­en.

Ut­ta­lan­det har väckt re­ak­tio­ner på fle­ra håll, in­te minst på so­ci­a­la me­di­er. Även ex­per­ter har ut­ta­lat sig om Posh kryp­tis­ka kom­men­tar.

– Det hon fak­tiskt sä­ger är att hon och Da­vid hål­ler ihop för fa­mil­jens skull, istäl­let för att be­rät­ta om si­na käns­lor för varand­ra. I min me­ning an­ty­der hon ge­nom att in­te sä­ga att de är kä­ra i varand­ra, att de för­mod­li­gen in­te är det läng­re, sä­ger re­la­tions­ex­per­ten Jo

Hem­mings i News! Ma­ga­zi­ne.

” BRÅ­KAR KON­STANT”

Käl­lor i fle­ra ame­ri­kans­ka me­di­er har no­te­rat spric­kor­na i stjär­nor­nas äk­ten­skap, och de gla­da fa­mil­je­bil­der­na som Posh Spice gär­na de­lar på so­ci­a­la me­di­er tros ba­ra va­ra ett spel gör gal­le­ri­er­na.

– Ing­en skul­le bli för­vå­nad om de skil­jer sig snart. De har fått det att fun­ge­ra så här långt men spric­kor­na i fa­sa­den är tyd­li­ga. Victo­ria ser till att de pos­tar gul­li­ga bil­der på Instagram för att få det att se ut som att all­ting är okej. Men bakom låsta dör­rar är all­ting an­norlun­da, de brå­kar kon­stant, sä­gen en käl­la med in­syn i tid­ning­en In Touch.

” Ing­en blir för vå­nad om de skil­jer sig”

19 år – och ing­et mer? En­ligt upp­gif­ter i fle­ra ame­ri­kans­ka me­di­er hål­ler Da­vid och Victo­ri­as äk­ten­skap på att gå i kras.

Da­vid pla­ne­rar att kö­pa ett eget hus i Mi­a­mi för att va­ra nä­ra sin fot­bolls­klubb, och re­dan nu ser han ut att ha hit­tat nya vän­ner i sta­den när han har hängt med en mys­tisk bru­nett vid poo­len...

Ma­kar­na le­ver helt skil­da liv, en­ligt fle­ra käl­lor.

Pa­ret gjor­de ny­li­gen en säll­synt in­ter­vju i Vo­gue ma­ga­zi­ne.

Victo­ria har läm­nats en­sam i Eng­land när Da­vid har dra­git till USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.