CHANNING TATUM KÄR I JESSIE J!

Vi hop­pas att det in­te är ” About the mo­ney, mo­ney, mo­ney”! Sex må­na­der ef­ter skils­mäs­san från Jen­na De­wan har Channing Tatum hit­tat kär­le­ken på nytt – i en ko­pia av exet!

Veckans NU! - - GOSSIP - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Led­sen, la­di­es, men Channing Tatum, 38, är en upp­ta­gen man igen! Sex må­na­der kla­ra­de hun­ken av att va­ra sing­el, ef­ter skils­mäs­san från Jen­na De­wan, 37, ti­di­ga­re i år. Nu har han istäl­let hit­tat lyc­kan i den brit­tis­ka ” Price tag”- sång­ers­kan Jessie J, 30!

SPE­LA­DE GOLF IHOP

Ryk­ten om det nya pa­ret bör­ja­de sur­ra ef­ter att en Twit­ter- an­vän­da­re skvall­rat om att stjär­nor­na ha­de setts spe­la mi­ni­golf ihop.

– Vem ha­de kun­nat tro att ett jobb på en mi­ni­golf­ba­na kun­de va­ra så vilt? Ikväll kom Channing Tatum och Jessie J för­bi för att spe­la en run­da, skrev twitt­ra­ren.

In­läg­get väck­te ge­nast frå­gor och ban­ar­be­ta­ren tving­a­des snart ge fler de­tal­jer om kän­dis­mö­tet.

– De var su­per­trev­li­ga. Jag var choc­kad när jag såg att det var Jessie och när jag hjälp­te dem såg jag att Channing var med ock­så. Vi kra­ma­des och jag fick en bild ihop med dem. Mot slu­tet av ar­bets­pas­set fick jag ock­så hö­ra Jessie sjunga med till ” So­me­bo­dy to lo­ve” på ra­di­on, skri­ver per­so­nen.

HAR EN TYDLIG TYP

Channing ver­kar onek­li­gen ha en typ, då Jessie pre­cis som exet Jen­na har mörkt ax­el­långt hår och sid­be­na.

Ef­ter gol­f­dej­ten be­kräf­ta­des för­hål­lan­det av en käl­la nä­ra stjär­nor­na.

– De dej­tar, men det är väl­digt nytt, sä­ger käl­lan i tid­ning­en Pe­op­le.

Channing och Jen­na träf­fa­des 2005, un­der in­spel­ning­en av fil­men ” Step up!”. I april an­non­se­ra­de de sin skils­mäs­sa, ef­ter åt­ta år som gif­ta. De har även dot­tern Ever­ly, 5, ihop.

Jessie, som fick en monster­hit med lå­ten ” Bang bang” ihop med Nic­ki Mi­naj och Ari­a­na Gran­de, har ti­di­ga­re dej­tat den ame­ri­kans­ka sång­a­ren Lu­ke Ja­mes, 34.

Men nu är det allt­så Channing som Jessie har ” Bang bang” ihop med!

” Det är väl­digt nytt”

Ef­ter skils­mäs­san från Jen­na De­wan har han nu hit­tat kär­le­ken på nytt i sång­ers­kan Jessie J. Och visst på­min­ner hon om nå­gon? ” Chen­na” var gif­ta i åt­ta år och har dot­tern Ever­ly ihop.

Lyc­kan ler åter mot Channing Tatum!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.