” SPRIT EL­LER BEBISAR!”

Ga­me of äk­ten­skaps­pro­blem? Ba­ra må­na­der ef­ter ” Ga­me of thro­nes”- stjär­nor­nas bröllop har Kit Ha­ring­tons fes­tan­de bör­jat oroa Ro­se Les­lie.

Veckans NU! - - GOSSIP - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Det är tyd­ligt att det är Ro­se Les­lie, 31, som sit­ter på Järn­tro­nen i hus­hål­let! En­dast tre må­na­der ef­ter skå­di­sens dröm­bröl­lop med ” Ga­me of thro­nes”- mot­spe­la­ren Kit Ha­ring­ton, 31, har äk­ten­ska­pet bör­jat kna­ka i fo­gar­na. Bo­ven i dra­mat sägs va­ra Kits al­ko­hol­va­nor!

HON VÄG­RAR

De ny­bliv­na ma­kar­na sägs re­dan ha bör­jat pla­ne­ra för en fa­milj ihop, men in­nan det blir någ­ra Kit- kids har Ro­se ställt ett hårt, men rim­ligt, krav på sin ma­ke: Slu­ta su­pa!

– Kit vill ha barn li­ka gär­na som Ro­se gör, men hon väg­rar star­ta en fa­milj om han in­te ger upp si­na va­nor, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en Star!

SLOGS MED BILJARDKÖ

Sprit- kra­vet kom­mer in­te ut­an an­led­ning. I ja­nu­a­ri blev Kit utslängd från en pub i New York när han ha­de su­pit till och bli­vit våld­sam mot någ­ra gäs­ter, och bland an­nat sla­gits med en biljardkö, som Vec­kans NU! ti­di­ga­re har rap­por­te­rat. Och lyck­ligt­vis är ” Jon Snow” helt med på no­ter­na!

– Han har lagt av helt med bå­de ci­ga­ret­ter och al­ko­hol, och han gör det helt för Ro­ses skull, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Han an­sträng­er sig verk­li­gen, för han ser sig själv med en hel drös med krull­hå­ri­ga bebisar ihop med Ro­se i fram­ti­den. De för­sö­ker bli gra­vi­da och hop­pas kun­na kom­ma med gläd­jan­de ny­he­ter in­nan året är slut.

Vi hål­ler tum­mar­na för en ” Got”- be­bis när ” Win­ter is coming”!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.