” VI HAR GJORT SLUT!”

Ef­ter 21 år som äk­ta ma­kar av­slö­jar Will Smith nu att han och Ja­da Pin­kett Smith har bru­tit upp i störs­ta hem­lig­het!

Veckans NU! - - Contents - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Ing­en kär­lek va­rar tyd­li­gen för evigt i Hollywood, in­te ens mel­lan su­per­pa­ret Will, 50, och Ja­da Pin­kett Smith, 47. Ma­kar­na träf­fa­des 1995 och gif­te sig 1997. Men ef­ter 21 år som gif­ta av­slö­jar Will nu att de har bru­tit upp!

” DET VAR LÖJLIGT”

Det är i Ja­das Fa­ce­book- se­rie, ” Red ta­b­le talks”, som ” Men in black”- stjär­nan kom­mer med chock- av­slö­jan­det. Det he­la ska ha star­tat med ett bråk ef­ter Ja­das 40- års­fest re­dan 2011, där Will ha­de hyrt in Ma­ry J. Bli­ge att upp­trä­da, och även sam­man­ställt en film med vi­de­oklipp på Ja­das av­lid­ne mor­mor.

– Ja­da sa till mig att det var hen­nes dag, och att allt ba­ra var ett löjligt sätt för mig att fram­hä­va mitt ego. Förkros­san­de va? Idag för­står jag att jag blev för­kros­sad för att jag viss­te att hon ha­de rätt, det blev ing­en fest för hen­ne, sä­ger Will.

IN­TE GIF­TA LÄNG­RE

Det dröj­de fle­ra år in­nan Will för­stod in­ne­bör­den av fruns ord, när dot­tern Wil­low, 18, in­te läng­re vil­le tur­ne­ra med sin hit ” Whip my hair”. Han var den som he­la ti­den ha­de pus­hat hen­ne mot en mu­sik­kar­riär.

– Jag in­såg för förs­ta gång­en det Ja­da ha­de sagt he­la ti­den. Att jag göm­de mig bakom mitt ego och mi­na dröm­mar och kallade det för kär­lek. Att se­dan släp­pa den bil­den var fruk­tans­värt job­bigt. Vi be­höv­de kros­sa vårt äk­ten­skap, sä­ger han.

Kon­flik­ter­na led­de till att ma­kar­na gjor­de slut un­der en pe­ri­od, men Will me­nar att en of­fi­ci­ell skils­mäs­sa ald­rig fanns på kar­tan.

– Skils­mäs­sa var in­te ett al­ter­na­tiv. Men jag var mer för­störd än vad jag ha­de va­rit vid en skils­mäs­sa. Vi gjor­de slut in­om äk­ten­ska­pet och hit­ta­de till­ba­ka igen.

Även om ma­kar­na så sent som i som­ras sa att de in­te läng­re de­fi­ni­e­ra­de sig själ­va som gif­ta, ser de­ras kär­lek ut att ha re­pat sig!

” Vi kros­sa­de vårt äk­ten­skap!”

Skå­di­sar­na har bar­nen Wil­low och Ja­den ihop. Will har även so­nen Trey från ett ti­di­ga­re äk­ten­skap. Fes­ten med Ma­ry J. Bli­ge star­ta­de det sto­ra brå­ket som led­de till upp­brot­tet. Ef­ter 23 år ihop, varav 21 som gif­ta, av­slö­jar nu Will och Ja­da Pin­kett Smith att de har gått ige­nom ett uppbrott!

Stjär­nor­na träf­fa­des re­dan 1995 och har hål­lit ihop i en smär­re evig­het i Hollywood- mått mätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.