J- LO KÖR ÖVER FOTOGRAF!

Hopp­san! Jen­ni­fer Lo­pez var ny­li­gen in­vol­ve­rad i en all­var­lig bi­lo­lyc­ka, när hon och hen­nes liv­vakt kör­de över en fotograf!

Veckans NU! - - Hemma Hos Stjärnorna - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: STELL A PI CTURES

Pa­pa­raz­zi- fo­to­gra­fer är of­ta snab­ba som blix­ten när de knäp­per si­na bil­der på kän­di­se­li­ten. Men det hjälp­te in­te ny­li­gen när Jen­ni­fer Lo­pez, 49, vi­sa­de sig va­ra snab­ba­re än blix­ten när hon och hen­nes liv­vakt oav­sikt­ligt kör­de över en fotograf!

GA­SEN I BOT­TEN

Det var när stjär­nan skul­le läm­na en re­stau­rang i cen­tra­la Los Ang­e­les som olyc­kan var fram­me. En fotograf knäpp­te feb­rilt bil­der av stjär­nan och hen­nes pojk­vän Alex ” A- Rod” Rod­ri­gu­ez, 43, när de klev in i en stor vit bil, re­do att läm­na plat­sen. Men för att få en bätt­re bild ställ­de sig fo­to­gra­fen fram­för bi­len. Det skul­le han nog in­te ha gjort, för i sam­ma stund tryck­te J- Lo: s liv­vakt ga­sen i bot­ten...

” SER IN­TE VAR JAG KÖR”

Bil­der från plat­sen vi­sar hur fo­to­gra­fen fälls till mar­ken av smäl­len, och skri­ker av smär- ta. Hans ben har ock­så ham­nat bakom fram­däc­ket, och myc­ket ty­der på att han har bli­vit över­körd av for­do­net!

En­ligt de förs­ta rap­por­ter­na ska stjär­nor­na snabbt ha läm­nat plat­sen ut­an att kol­la hur det stod till med den ska­da­de man­nen! Men vitt­nen från plat­sen sä­ger dä­re­mot att J- Lo: s liv­vakt klev ur bil­den och hjälp­te fo­to­gra­fen upp på föt­ter, och pas­sa­de sam­ti­digt på att skäl­la ut man­nen.

– Ser du nu vad som hän­der när du an­vän­der ka­me­rablix­tar­na? Jag ser in­te var jag kör, skrek liv­vak­ten åt den ska­da­de man­nen, upp­ger saj­ten TMZ.

Var­ken Jen­ni­fer el­ler A- Rod läm­na­de dock bi­len. Fo­to­gra­fen tving­a­des se­na­re un­der kväl­len att upp­sö­ka sjuk­hus, och har nu an­mält J- Lo och hen­nes liv­vakt, skri­ver tid­ning­en The Sun.

” De flyd­de från plat­sen!”

Stac­kars fo­to­gra­fen skrek rakt ut när han fick be­net över­kört av J- Lo: s sto­ra Suv.

Jen­ni­fer slog sig till ro i bak­sä­tet in­nan smäl­len.

Fo­to­gra­fens ben ska­da­des all­var­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.