HAN ÄR JENNAS NYE MAN!

Chan­ning vem? I sam­ma ve­va som ex­et Chan­ning Ta­tum har gått vi­da­re med sång­ers­kan Jes­sie J, har även Jen­na De­wan hit­tat kär­le­ken på nytt!

Veckans NU! - - Backspegeln - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Ivå­ras choc­ka­de Chan­ning Ta­tum, 38, och Jen­na De­wan, 37, al­la när de an­non­se­ra­de sin skils­mäs­sa, ef­ter åt­ta år som gif­ta. Chan­ning spill­de dock ing­en tid, ut­an har nu gått vi­da­re med den brit­tis­ka sång­ers­kan Jes­sie J, 30, som Veckans NU! ti­di­ga­re har rap­por­te­rat. Men Jen­na ver­kar in­te vil­ja va­ra säm­re och nu har även hon hit­tat sig en ny man!

SÅGS PÅ HAL­LO­WEEN- FEST

” Su­per­girl”- skå­di­sen och hen­nes nya kär­lek dök upp till­sam­mans på George Cloo­neys tequi­la­mär­ke Ca­sa­mi­gos år­li­ga hal­lo­ween- fest i slu­tet av ok­to­ber och drog ome­del­bart blic­kar­na till sig.

Så vem är då den lyck­li­ge? Ste­ve Ka­zee, 43, som han he­ter, är en To­ny- vin­nan­de skå- de­spe­la­re, och en­ligt upp­gift har stjär­nor­na dej­tat i hem­lig­het i fle­ra må­na­der!

– Jen­na trivs väl­digt bra med Ste­ve. De har dejtar i hem­lig­het i fle­ra må­na­der men det bör­jar bli allt­mer se­ri­öst, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le.

” HOPPFULL IN­FÖR FRAM­TI­DEN”

Jen­na och Chan­ning träf­fa­des 2005 un­der in­spel­ning­en av fil­men ” Step up” och gif­te sig fy­ra år se­na­re. 2013 väl­kom­na­de de dot­tern Ever­ly, 5. Men för sex må­na­der se­dan gick stjär­nor­na allt­så skil­da vä­gar, även om de fort­fa­ran­de har god kon­takt.

– Hon och Chan­ning är fort­fa­ran­de väl­digt re­spekt­ful­la mot varand­ra men hon är re­do att gå vi­da­re. Hon är hoppfull in­för fram­ti­den och hen­nes vän­ner är ock­så jät­te­gla­da att hon är så lyck­lig, sä­ger käl­lan och fot­sät­ter:

– Jen­na och Ste­ve har myc­ket ge­men­samt.

Vi öns­kar det nya pa­ret all lyc­ka!

” Det bör­jar bli se­ri­öst”

Stjär­nan har hit­tat kär­le­ken i skå­de­spe­la­ren Ste­ve Ka­zee.

Lyc­kan ler mot Jen­na De­wan igen!

Nu har bå­de Jen­na och ex­ma­ken Chan­ning Ta­tum gått vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.