Af­ter­noon tea!

Vego - - AFTERNOON TEA - RE­CEPT: JOHANNA STÅHL FO­TO: MARIA SUNDVALL

När njöt du av en lyx­ig af­ter­noon tea se­nast? Well, nu är det dags, så fram med fin­pors­li­net och du­ka upp. Sco­nes, snit­tar och ljuv­li­ga cho­kladcupca­kes står på me­nyn.

Johanna, be­rät­ta li­te om din bok Pu­re Deca­dence

– Pu­re Deca­dence är en hel­ve­gansk af­ter­noon tea-bok med li­te roc­ka­bil­ly­in­flu­en­ser. Den in­ne­hål­ler allt man kan vil­ja ser­ve­ra på en high class af­ter­noon tea-bjud­ning. Allt från snit­tar, sco­nes, oli­ka ka­kor, ma­ti­ga och sö­ta pa­jer till till­be­hör som clotted cream finns att hit­ta. Det som är spe­ci­ellt med Pu­re Deca­dence är att det fak­tiskt är värl­dens en­da hel­ve­gans­ka af­ter­noon tea-bok. Det känns li­te ro­ligt och spe­ci­ellt. Af­ter­noon tea är ju an­nars så fullt av ani­ma­lis­ka pro­duk­ter.

Af­ter­noon tea, vad är det egent­li­gen?

– Af­ter­noon tea är ett tra­di­tio­nellt lät­ta­re brit­tiskt mål som ser­ve­ras vid fy­ra­ti­den på ef­ter­mid­da­gen. Af­ter­noon tea be­står av snit­tar, sco­nes och oli­ka bak­verk som ser­ve­ras med mäng­der av ry­kan­de hett starkt te.

Vad tyc­ker du är det bäs­ta med af­ter­noon tea?

– Det mås­te nog än­då va­ra det to­ta­la fe­el­good­kon­cep­tet. Det är ju så otro­ligt här­ligt att sät­ta sig vid ett fint du­kat bord full­prop­pat med go­da bak­verk och ba­ra nju­ta! Jag tyc­ker att tren­den med café­ked­jor är så trist. Att all­tid ve­ta ex­akt vad som finns att kö­pa på var­je stäl­le. Af­ter­noon tea är pre­cis tvärtom. Man kän­ner till själ­va kon­cep­tet, men in­ne­hål­let kan va­ri­e­ra. Dess­utom tyc­ker jag att en af­ter­noon tea-bjud­ning är li­te som att re­sa till­ba­ka i ti­den. Tänk att kom­ma till en tid då folk tyck­te att en fin as­siett med en om­sorgs­fullt ba­kad ka­ka verk­li­gen var nå­got vär­de­fullt.

Har du någ­ra fa­vo­ri­ter som ba­ra mås­te va­ra med?

– Det väx­lar be­ro­en­de på vad jag är su­gen på. Men de eng­els­ka sco­ne­sen, gär­na med le­mon curd, äter jag rätt of­ta. När det gäl­ler ka­kor mås­te man ba­ra pro­va mi­na double choco­la­te cupcakes!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.