Näs­ta ge­ne­ra­tion kom­mer att räd­da värl­den

Vego - - INNEHÅLL -

Jepp, så är det och det har bli­vit li­te av mitt mant­ra. In­te för att vi and­ra ska kun­na lu­ta oss till­ba­ka och vän­ta på att de ska gö­ra om och gö­ra rätt, ut­an för att unga män­ni­skor har ett så­dant för­bas­kat fint sam­ve­te, är ga­let med­vet­na, har en vil­ja att för­änd­ra och en kär­lek till ve­go­mat.

Det här är nå­got som stu­die ef­ter stu­die har vi­sat och som ba­nar vägen för ett rik­tigt skif­te, in­te ba­ra i hur vi äter ut­an hur vi le­ver vå­ra liv. Da­gens unga vill för­änd­ra värl­den och jag ska gö­ra mitt bäs­ta för att hjäl­pa till. Hur då, und­rar du?

Jag har länge va­rit ett stort fan av Magnus Naess. Han är kock och ti­di­ga­re köks­chef på Glo­ba­la gym­na­si­et i Stockholm, sko­lan där man se­dan 2009 en­dast ser­ve­rar ve­ge­ta­risk mat – ef­ter ett för­slag från ele­ver­na själ­va. Magnus har dri­vit på och för­sett ele­ver­na med smar­rig, va­ri­e­rad och väl­dans god ve­go­mat och vi träf­fa­des för­ra året och bör­ja­de pra­ta om att gö­ra nå­got ihop. En kok­bok! Ef­ter många vän­dor lan­da­de det i att Magnus skul­le ta fram boken på egen hand och att jag med VEGO och vå­ra ka­na­ler och nät­verk skul­le gö­ra allt för att spri­da boken, men fram­för allt att få ut Magnus i lan­dets sko­lor för att lä­ra upp skol­kö­ken i hur man gör för att lyc­kas med ve­go­ma­ten. För det finns en framtid för ve­go­norm i sko­lor­na, ba­ra man har rätt verk­tyg, recept och in­spi­ra­tion.

När allt är i gång kom­mer vi att pum­pa er gla­da med in­ter­vju­er och vi­de­or på vår hem­si­da, som ger er ener­gi att pra­ta med skol­led­ning, elev­råd, skol­kök och and­ra ele­ver om att ta ett steg i en grö­na­re rikt­ning.

Och då kom­mer det and­ra lil­la hind­ret: Al­la om­tänk­sam­ma för­äld­rar som oro­ar sig för om de­ras ve­go­barn verk­li­gen får i sig till­räck­ligt av allt, så att de kan växa upp och bli fullt fan­tas­tis­ka vux­na. Livs­me­dels­ver­ket har myc­ket lug­nan­de att sä­ga i den frå­gan på sin hem­si­da, men vi tog även ett snack med barn­di­e­tis­ten Sa­ra Ask (si­da 24) om vad barn och ung­do­mar ska tän­ka på när de vill gå över till en ve­ge­ta­risk el­ler ve­gansk kost.

Så släpp all oro och lägg i stäl­let din ener­gi på att job­ba till­sam­mans med da­gens unga mot en bätt­re, grö­na­re och mer välsma­kan­de värld.

”För det finns en framtid för ve­go­norm i sko­lor­na, ba­ra man har rätt verk­tyg, recept och in­spi­ra­tion.”

Mattias Kristi­ans­son, Chefre­dak­tör VEGO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.