SA­RA S KOM

Vego - - SÄSONG -

Pro­te­in

– Barn som äter bland­kost i Nor­den får i sig 2-3 gång­er så myc­ket pro­te­in som de egent­li­gen be­hö­ver, så det finns mar­gi­nal. Pro­te­in­brist är far­ligt, men väl­digt ovan­ligt. Man bör kän­na igen att det finns myc­ket pro­te­in i balj­väx­ter, men även i spann­mål. Rikt­lin­jen för barn är runt 1 g pro­te­in/kg kropps­vikt – för­ut­satt att bar­net väger så myc­ket som det ska.

Järn

– Jag är gans­ka cool med pro­te­in, men in­te li­ka cool när det kom­mer till järn. Barn, även be­bi­sar, har ett rekommenderat dag­ligt in­tag av järn som är näs­tan li­ka högt som en vux­ens. Ett barns mat mås­te allt­så va­ra ri­ka­re på järn. Järn hit­tar man bland an­nat i balj­väx­ter, hav­re­gryn, tor­kad frukt, so­ja, grö­na blad­grön­sa­ker, nöt­ter och frö­er. Järn i ve­ge­ta­bi­li­er är svå­ra­re för krop­pen att ta upp, men det kan un­der­lät­ta att ha nå­got C-vi­ta­min­rikt till, typ frukt till ef­ter­rätt.

Zink

– Där du hit­tar järn hit­tar du of­tast zink och även här un­der­lät­tar C-vi­ta­min upp­ta­get.

Ome­ga 3

– Ome­ga 3 be­hövs för hjär­nans funk­tio­ner, så det är vik­tigt. Men det all­ra enk­las­te, oav­sett vil­ken mat man la­gar, är att an­vän­da raps­ol­ja i mat­lag­ning­en. Raps­ol­ja till skill­nad från oliv­ol­ja ger en del ome­ga 3. Även al­gol­ja är ett tips.

D-vi­ta­min

– So­len är bäs­ta käl­lan, men från sep­tem­ber till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.