10 KOLOSSALA FÖRETEELSER I RYM­DEN

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

Störs­ta as­te­ro­i­den

Ce­res

950 km i di­a­me­ter (ge­nom­snitt) Ce­res upp­täck­tes 1801 och ut­gör en tred­je­del av den to­ta­la mas­san i as­te­ro­id­bäl­tet mel­lan Mars och Ju­pi­ter.

Störs­ta ob­jek­tet i vårt sol­sy­stem

So­len

1 392 000 km i di­a­me­ter

Den gu­la dvärg­s­tjär­nan vi kret­sar runt ut­gör 99,8 pro­cent av den to­ta­la mas­san i vårt sol­sy­stem.

Störs­ta kän­da pla­ne­ten GQ Lu­pi b

30 gång­er Ju­pi­ters ra­die

Den här enor­ma ex­opla­ne­ten som kret­sar runt en stjär­na un­ge­fär 457 ljusår bort från jor­den kan ha en mas­sa på upp till 36 gång­er Ju­pi­ters. Den är fruk­tans­värt het – kanske he­la 2 650 kel­vin.

Störs­ta struk­tu­ren i uni­ver­sum

Den sto­ra kva­sar­grup­pen Hu­ge-LQG

4 mil­jar­der ljusår i ut­sträck­ning År 2013 upp­täck­te ett in­ter­na­tio­nellt forskar­team en grupp av 73 kva­sa­rer vars ofant­li­ga ut­bred­ning ut­ma­nar den kos­mo­lo­gis­ka prin­ci­pen.

Störs­ta svar­ta hå­let

Mitt i ga­lax­en NGC 1277

17 mil­jar­der gång­er so­lens mas­sa Det su­per­mas­si­va svar­ta hå­let i cent­rum av ga­lax­en NGC 1277 på 220 mil­jo­ner ljusårs av­stånd från jor­den har en mas­sa som är 17 mil­jar­der gång­er stör­re än so­lens två kvin­til­jo­ner ki­lo.

Störs­ta ga­lax­en

IC 1101

Sex mil­jo­ner ljusår i di­a­me­ter

Den el­lip­tis­ka jät­te­ga­lax­en mitt i ga­lax­ho­pen Abell 2029 upp­täck­tes 1790 av Wil­li­am Her­schel och finns på ett av­stånd av un­ge­fär en mil­jard ljusår. Vår egen ga­lax, Vin­ter­ga­tan, har en di­a­me­ter på en­dast 100 000 ljusår.

Störs­ta vat­ten­mol­net

Runt kva­sa­ren APM 08279+5255

40 mil­jar­der gång­er jor­dens mas­sa År 2011 upp­täck­te fors­ka­re ett enormt moln av vat­ten­ånga runt en kva­sar 12 mil­jar­der ljusår bort. Mäng­den vat­ten i mol­net skul­le räc­ka till att fyl­la jor­dens världs­hav 140 bil­jo­ner gång­er.

Störs­ta ko­me­ten

McNaught

Syn­lig svans 35°

Rymd­son­den Ulys­ses kor­sa­de ko­me­tens svans 2007 och upp­täck­te jo­ni­se­ra­de ga­ser 225 mil­jo­ner km från dess kär­na. Ko­metvin­den bakom sträck­te sig än­nu läng­re och gjor­de McNaught till den störs­ta ko­met som nå­gon­sin upp­täckts.

Störs­ta tom­rum­met

Bo­ö­tes Vo­id

250 mil­jo­ner ljusår i di­a­me­ter

Det här ”tom­rum­met” 700 mil­jo­ner ljusår från oss är ett om­rå­de i rym­den näs­tan helt tomt på ob­jekt (men någ­ra ga­lax­er finns även där).

Störs­ta stjär­nan

Westerlund 1-26

1 530 sol­ra­di­er

Det är kne­pigt att mä­ta av­lägs­na stjär­nor, in­te minst för att sol­vin­dar kan gö­ra det svårt att av­gö­ra var stjär­nan slu­tar. Men Royal Ast­ro­no­mi­cal So­ci­e­ty i Stor­bri­tan­ni­en tror att den här rö­da su­perjät­ten är en av de störs­ta. Den be­fin­ner sig un­ge­fär 16 000 ljusår från jor­den och har en di­a­me­ter på un­ge­fär 1 000 000 000 km.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.