10 UPP­FIN­NA­RE SOM DÖ­DA­DES AV SI­NA UPP­FIN­NING­AR

Vetenskapens topp 10 - - Människans Utveckling -

Till bot­ten med ubåt

Ho­ra­ce Law­son Hun­ley

(dog 1863 vid 40 års ål­der)

Den ame­ri­kans­ka far­tygsin­gen­jö­rens kar­riär tog ett ab­rupt slut när den hand­driv­na ubåt han höll på att ut­veck­la för­lis­te. Han och de sju and­ra i be­sätt­ning­en drunk­na­de.

Ing­et lyft

Tho­mas Mid­g­ley Jr

(dog 1944 vid 55 års ål­der)

Ke­mis­ten och in­gen­jö­ren Tho­mas Mid­g­ley led av po­lio och skul­le ut­veck­la en lyf­tan­ord­ning som kun­de hjäl­pa hans as­si­sten­ter att lyf­ta ho­nom ur säng­en. Men han trass­la­de in sig i li­nor­na och ströps.

Ex­plo­sions­ar­tad ut­veck­ling

Max Va­li­er (dog 1930 vid 35 års ål­der)

Den ös­ter­ri­kis­ka ra­ket­pi­on­jä­ren ar­be­ta­de till­sam­mans med Fritz von Opel med att ut­veck­la ra­ket­driv­na flyg­plan och bi­lar, men Va­li­er dö­da­des när en ra­ket ex­plo­de­ra­de un­der ett test.

Trycksmär­ta

Wil­li­am Bul­lock

(dog 1867 vid 54 års ål­der)

1865 kun­de den ame­ri­kans­ka upp­fin­na­ren vi­sa upp den förs­ta ro­ta­tions­pres­sen, där papp­ret ma­tas fram kon­ti­nu­er­ligt från en rul­le. Två år se­na­re fast­na­de han i pres­sen med be­net. Han dog un­der am­pu­te­ring­en.

Vat­ten över huvudet

Sieur Fré­mi­net

(dog 1772 vid okänd ål­der) Frans­man­nen Fré­mi­net skul­le tes­ta en egen­ut­veck­lad dy­kar­dräkt där ut­and­nings­luf­ten åter­an­vän­des. Ef­ter 20 mi­nu­ter var sy­ret slut och han kväv­des till döds.

Platt fall

Franz Reichelt (dog 1912 vid 32 års ål­der)

Den fransk-ös­ter­ri­kis­ka skräd­da­ren och upp­fin­na­ren vil­le tes­ta sin fall­skärms­dräkt ge­nom att hop­pa från Eif­fel­tor­net. Fall­skär­men veck­la­de in­te ut sig och Franz dog när han slog i mar­ken.

Kra­schland­ning

Ot­to Li­li­enthal

(dog 1896 vid 48 års ål­der)

Ot­to Li­li­enthal var en tysk pi­on­jär in­om glid­flyg­ning som lyc­ka­des med många test­flyg­ning­ar. Ett glid­flyg­plan han ti­di­ga­re ge­nom­fört lyc­ka­de flyg­ning­ar med översteg­ra­de och han föll från 15 me­ters höjd och bröt nac­ken.

Ner som en pann­ka­ka Je­an-Franço­is Pilât­re de Ro­zi­er (dog 1785 vid 31 års ål­der)

Den frans­ka flyg­pi­on­jä­ren om­kom år 1783 i den förs­ta kän­da fly­go­lyc­kan med död­lig ut­gång. Luf­ten gick plöts­ligt ur bal­long­en som han och kom­pan­jo­nen Pi­er­re Ro­main flög i och de stör­ta­de till mar­ken.

För vass för sitt eget bäs­ta Ja­mes Douglas (dog 1581 vid 65 års ål­der)

Den fjär­de ear­len av Mor­ton an­ses ha in­tro­du­ce­rat en pri­mi­tiv gil­jo­tin i Skott­land. Han av­rät­ta­des se­na­re själv med an­ord­ning­en för sin roll i mor­det på lord Darn­ley.

En ur­spå­rad idé

Va­le­ri­an Abakov­sky

(dog 1921 vid 25 års ål­der) ”Ae­ro­wa­gon” var en tåg­vagn som drevs av en flyg­plans­mo­tor. Un­der den förs­ta re­san spå­ra­de Ae­ro­wa­gon ur och al­la om­bord dog, bland dem den let­tis­ka upp­fin­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.