Otro­li­ga bil­der

Vetenskapens vag till battre halsa - - Innehåll - FOTO: WELLCOME IMAGES

Är det ett land­skap i ytt­re rym­den? Mo­dern konst? En säll­synt bergart? Fak­tiskt ing­et av det. Det här färg­för­stärk­ta fo­tot är en när­bild av kri­stal­ler av ace­tyl­sa­li­cyl­sy­ra (för­kor­tas ASA) som har för­sto­rats fle­ra hund­ra gång­er.

ASA har an­vänts för att sän­ka fe­ber och fö­re­byg­ga hjärt­sjuk­do­mar i över 100 år. Mer ny­li­gen har det vi­sat sig att ASA även kan mot­ver­ka ka­ri­es och mins­ka ris­ken för vis­sa can­cer­for­mer.

Hu­vud­ingre­di­en­sen ace­tyl­sa­li­cyl­sy­ra syn­te­ti­se­ra­des förs­ta gång­en 1853. Men den ak­ti­va sub­stan­sen sa­li­cyl­sy­ra har an­vänts för me­di­cins­ka än­da­mål långt in­nan dess. Äm­net finns i vis­sa väx­ter, fram­för allt pil­träd, där det bi­drar till att sät­ta igång blom­ning­en och skyd­dar mot sjuk­dom. Det ut­vanns och an­vän­des som na­tur­ligt smärt­stil­lan­de äm­ne re­dan av su­me­rer, forn­ti­da egyp­ti­er, Ame­ri­kas ur­sprungs­folk och till och med av vis­sa ne­an­der­ta­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.