Och an­das ...

Vetenskapens vag till battre halsa - - Spektakulärt - FOTO: REU­TERS

En av­slapp­nad ska­ra sam­la­des ne­dan­för Eif­fel­tor­net i Pa­ris med an­led­ning av in­ter­na­tio­nel­la yo­ga­da­gen den 21 ju­ni 2015. Yo­ga upp­stod i In­di­en för runt 5 000 år se­dan och ut­ö­va­des först av re­li­giö­sa aske­ter. Idag är san­no­lik­he­ten gans­ka stor att du pas­se­rar minst en yo­gastu­dio på väg till job­bet och det en gång så skratt­re­tan­de ut­tryc­ket ”nedåt­gå­en­de hun­den” är nu ett själv­klart be­grepp i vårt vo­ka­bu­lär.

De mil­jon­tals ut­ö­var­na me­nar att yo­ga ger en mängd oli­ka för­de­lar: styr­ka och smi­dig­het, smärt­lind­ring, hög­re ener­gi­ni­vå­er och hjälp att kom­ma ner i varv. Men vad sä­ger forsk­ning­en? Yo­ga tycks kun­na hjäl­pa mot de­pres­sion som be­ror på sömnlöshet ef­tersom yo­gan re­gle­rar me­la­to­nin­ni­vå­er­na i blo­det och bi­drar till bätt­re sömn­möns­ter. Dess­utom har man sett att ”yo­gis” har mer grå hjärn­sub­stans i in­su­lä­ra lo­ben, vil­ket har ett sam­band med hög­re smärt­trös­kel. Mag­netrönt­gen­un­der­sök­ning­ar har ock­så vi­sat på skill­na­der i and­ra de­lar av hjär­nan, vil­ket kan va­ra för­kla­ring­en till att den grå hjärn­sub­stan­sen mins­kar lång­sam­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.