SMÖR

Vetenskapens vag till battre halsa - - Kost -

Un­der de se­nas­te åren har det på­gått en smör­de­batt som ska­pat för­vir­ring vid me­je­ri­hyl­lor­na i bu­ti­ken. Låt oss re­da ut be­grep­pen.

Smör är mät­tat fett. I fle­ra de­cen­ni­er har kostrå­den upp­ma­nat oss att mins­ka mäng­den mät­tat fett i kos­ten ef­tersom det ökar mäng­den då­ligt ko­les­te­rol i blo­det, vil­ket kan le­da till blod­prop­par som or­sa­kar hjärt­at­tack el­ler stro­ke. Den brit­tis­ka folk­hälso­myn­dig­he­ten re­kom­men­de­rar att man skär ner på det mät­ta­de fet­tet, med hän­vis­ning till en ge­nom­gång av 15 kli­nis­ka för­sök.

Fors­ka­re vid Cam­bridgeu­ni­ver­si­te­tet gjor­de å and­ra si­dan en granskning av be­fint­li­ga da­ta som pub­li­ce­ra­des i An­nals Of In­ter­nal Me­di­ci­ne 2014. Där kon­sta­te­ra­des att det in­te gick att se nå­got sam­band mel­lan mät­tat fett och ökad risk för hjärt­sjuk­do­mar. Slut­sat­sen att det var okej att äta smör igen spred sig som en löp­eld på nä­tet. Men fors­kar­na bakom stu­di­en var­na­de för att dra för enk­la slut­sat­ser. De ha­de sett att det finns oli­ka sor­ters mät­tat fett med oli­ka sam­man­sätt­ning och oli­ka ef­fek­ter – en del bra, and­ra då­li­ga. Även om vis­sa me­je­ri­pro­duk­ter kan vi­sa sig sän­ka ris­ken för sjuk­do­mar ver­ka­de in­te smör hö­ra till dem. Tvärtom höll tea­met med om att smör ökar det då­li­ga ko­les­te­ro­let. En färsk stu­die från Har­var­du­ni­ver­si­te­tet pe­kar i sam­ma rikt­ning. Där såg man att en fem­pro­cen­tig ök­ning av in­ta­get av mät­tat fett öka­de ris­ken för hjärt­sjuk­do­mar med he­la 25 pro­cent. Re­sul­ta­tet ger stöd åt de gäl­lan­de re­kom­men­da­tio­ner­na att äta mindre mät­tat fett och by­ta ut smör mot ol­ja med omät­ta­de fet­ter. En­ligt stu­di­en ute­blir dock häl­so­vins­ter­na med att ute­slu­ta mät­tat fett om du fort­sät­ter äta raf­fi­ne­ra­de kol­hyd­ra­ter som vitt bröd. För att ris­ken ska sjun­ka mås­te du äta kom­plexa kol­hyd­ra­ter som grön­sa­ker och full­korn.

Slut­sats: Välj oliv­ol­ja och sol­ros­ol­ja när du la­gar mat och an­vänd smör spar­samt.

Vis­sa me­je­ri­pro­duk­ter kan sän­ka ris­ken för sjuk­do­mar, men smör hör in­te till dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.