G SOM I GRÖNLÄPPAD MUSSLA

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Grönska­li­ga muss­lor från Nya Ze­e­land in­ne­hål­ler vis­sa fet­ter som är kän­da för sin an­ti-in­flam­ma­to­ris­ka ver­kan. Där­för har man un­der­sökt om ex­trakt från muss­lor­na kan ha ef­fekt vid be­hand­ling av ledin­flam­ma­tion. Stö­det är dock in­te sär­skilt starkt. Fle­ra om­fat­tan­de me­tastu­di­er, där man tit­tar på re­sul­ta­ten från en rad forsk­nings­stu­di­er, har vi­sat att ef­fek­ten in­te är bätt­re än av pla­ce­bo. Det kan be­ro på att den ak­ti­va in­gre­di­en­sen för­säm­ras när man fram­stäl­ler ta­blet­ter av ex­trak­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.