SOM I L-KAR­NI­TIN L

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Kar­ni­tin är en ami­nosy­ra som prak­tiskt ta­get al­la cel­ler i krop­pen an­vän­der när de fri­gör ener­gi. Det pro­du­ce­ras i krop­pen, så nor­malt finns det ing­en an­led­ning att ta det som tillskott. Det finns vis­sa rön som pe­kar på att L-kar­ni­tin (som är den bi­o­lo­giskt ak­ti­va for­men) kan för­bätt­ra sper­mi­e­funk­tio­nen och re­pa­re­ra musk­ler­na ef­ter trä­ning. Där­e­mot finns det ing­et stöd för på­stå­en­den om att ami­nosy­ran kan för­bätt­ra id­rotts­pre­sta­tio­ner el­ler öka mus­kel­mas­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.