N SOM I NATTLJUSOLJA

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Nattljusolja ut­vinns från natt­ljus­blom­mans frön och in­ne­hål­ler gam­ma­li­no­lensy­ra (GLA), som även finns i gur­kört­s­ol­ja och svartvin­bärs­ol­ja. Jät­tenatt­ljus­ol­ja mark­nads­för­des ti­di­ga­re som be­hand­ling mot PMS och ek­sem. Men det ame­ri­kans­ka lä­ke­me­dels­ver­ket och USA:S störs­ta stat­li­ga forsk­nings­fi­nan­siär Na­tio­nal In­sti­tu­tes of He­alth är eni­ga om att det in­te finns till­räck­li­ga be­lägg för nå­got av des­sa på­stå­en­den. Någ­ra stu­di­er har pe­kat på för­de­lar, men des­sa har se­na­re kri­ti­se­rats för all­var­li­ga bris­ter. Mer­par­ten av den forsk­ning som funnit stöd för nattljusolja var fi­nan­si­e­rad av Efa­mol Ltd (ett fö­re­tag som sål­de till­skot­tet), och me­di­cin­tid­skrif­ten BMJ har kal­lat nattljusolja för ”bo­te­med­let ut­an sjuk­dom”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.