T SOM I TIGGARNÖT

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Tiggarnöt (Tri­bu­lus ter­restris) är ett ogräs som bär små tag­gi­ga fruk­ter. Ex­trakt av tiggarnöt har vi­sat sig kun­na hö­ja testos­te­ron­ni­vå­er­na hos gna­ga­re. Den ef­fek­ten ver­kar dock in­te upp­nås hos män­ni­skor. Varken nå­gon sig­ni­fi­kant höj­ning av testos­te­ron­ni­vå­er­na i blo­det el­ler nå­gon ök­ning av mus­kel­mas­sa har kun­nat på­vi­sas i stu­di­er. I ett li­tet an­tal små­ska­li­ga un­der­sök­ning­ar har man dock sett en viss för­bätt­ring av sex­lust och erek­tions­för­må­ga hos män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.