SÖM­NEN OCH MIN­NET

Vik­tigt un­der­hålls­ar­be­te me­dan du sover.

Vetenskapens vag till battre halsa - - Sömn -

Den ro­mers­ka re­to­riklä­ra­ren Qu­in­ti­li­a­nus konstaterade re­dan för snart 2 000 år se­dan att min­net för­bätt­ras kraf­tigt ef­ter en natts sömn. Och nu är det ve­ten­skap­ligt fast­ställt att söm­nen hjäl­per in­lag­ring­en av nya min­nen.

Fors­ka­re vid Hai­fau­ni­ver­si­te­tet i Jor­da­ni­en har vi­sat att en tupp­lur för­bätt­rar för­må­gan att fram­kal­la min­nen och att re­dan en kort lur på sex mi­nu­ter räc­ker för att stär­ka min­nes­be­ar­bet­ning­en. De lång­sam­ma hjärn­vå­gor­na un­der djupsöm­nen tros va­ra ett tec­ken på att hjär­nan in­lem­mar ny in­for­ma­tion i den be­fint­li­ga. För­änd­ring­ar i mönst­ret för hur ge­ner stängs av och slås på un­der Rem-söm­nen kan ock­så stär­ka de neu­ron­för­bin­del­ser som tros spe­la roll för min­ne­sin­lag­ring­en.

I en stu­die såg man att sömn­brist le­der till fler fals­ka min­nen. Att hind­ra brotts­miss­tän­ka från att so­va in­för ett för­hör ver­kar allt­så va­ra en då­lig tek­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.