HUR MYC­KET SOC­KER ÄTER VI?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Q & A -

Mas­sor! Soc­ker är en vik­tig ener­gikäl­la, men ett över­in­tag kan få för­ödan­de kon­se­kven­ser och or­sa­ka sjuk­do­mar som di­a­be­tes och fet­ma. Den glo­ba­la soc­ker­kon­sum­tio­nen har tre­dubb­lats un­der det se­nas­te halv­sek­let och vän­tas fort­sät­ta öka, i syn­ner­het i ut­veck­lings­län­der. Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen re­kom­men­de­rar ett dag­ligt in­tag på högst 25 gram (5 teske­dar). Det är ba­ra i 19 av värl­dens län­der som man lig­ger un­der den grän­sen. I 65 län­der kon­su­me­rar man över 100 gram per dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.