Går det att le­va på ba­ra vi­ta­min­pil­ler (och vat­ten)?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Q & A -

Ab­so­lut in­te. Krop­pen be­hö­ver få små mäng­der vi­ta­mi­ner för att må bra, men pill­ren in­ne­hål­ler in­te den ener­gi du mås­te ha för att över­le­va. Du be­hö­ver istäl­let äta en bra ba­lans av kol­hyd­ra­ter, fett och pro­te­in. För att få i dig till­räck­ligt med ka­lo­ri­er skul­le du be­hö­va äta någ­ra tu­sen ta­blet­ter om da­gen. Men det enor­ma över­in­ta­get av vi­ta­min A skul­le få le­vern att kol­lap­sa. Om du höll dig till den re­kom­men­de­ra­de do­sen på en till två ta­blet­ter om da­gen skul­le du helt en­kelt sväl­ta ihjäl in­om lop­pet av sex vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.