SÅ FUN­KAR DET DYGNS­RYT­MEN

Vetenskapens vag till battre halsa - - Q & A -

Vi män­ni­skor är främst ak­ti­va när det är ljust ute. Där­för har vå­ra krop­par ut­veck­lat ett sche­ma för oli­ka äm­nes­om­sätt­nings­pro­ces­ser så att vi kan an­vän­da ener­gin ef­fek­tivt. Mus­kel­styr­ka och re­ak­tions­ti­der op­ti­me­ras på da­gen, me­dan väv­nads­upp­bygg­nad och min­ne­sin­lag­ring han­te­ras un­der dygns­vi­lan. Dygns­ryt­men styrs av ni­vå­er­na av oli­ka sig­nalmo­le­ky­ler i vå­ra cel­ler, som fun­ge­rar som krop­pens bi­o­lo­gis­ka kloc­kor. Al­la kloc­kor­na syn­kro­ni­se­ras av en hu­vud­kloc­ka i hjär­nan, den suprachi­as­ma­tis­ka kär­nan i hy­po­ta­lamus som be­står av cir­ka 20 000 hjärn­cel­ler.

I en hek­tisk var­dag är det all­de­les för lätt att stop­pa i sig onyt­tig­he­ter el­ler kom­ma för sent i säng. Men rå­den för hur man ska le­va sunt är många gång­er mot­sä­gel­se­ful­la och för­vir­ran­de. Här be­rät­tar ex­per­ter vad forsk­ning­en sä­ger om hur du ska äta, mo­tio­ne­ra och so­va rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.