V SOM I VETEGRÄS

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Vetegräs fram­ställs från spä­da vetegräs­strån som in­te gått i blom. Det har un­ge­fär sam­ma nä­rings­in­ne­håll som mot­sva­ran­de vikt av spe­nat el­ler broccoli. Som livs­me­del be­trak­tat är det helt okej, även om sma­ken är li­te obe­hag­lig. Som na­tur­lä­ke­me­del är det där­e­mot högst tvek­samt. I någ­ra stu­di­er har man sett att det mins­kar symp­to­men vid ul­cerös ko­lit och bi­verk­ning­ar­na av cell­gif­ter, men de fles­ta på­stå­en­den om att vetegräs sy­resät­ter blo­det el­ler ren­sar krop­pen från gif­ter sak­nar ve­ten­skap­ligt stöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.