SLIPP LIG­GA VA­KEN

Så gör du för att so­va gott om nat­ten.

Vetenskapens vag till battre halsa - - Sömn -

Ha fas­ta ru­ti­ner

Go­da sov­va­nor kan hjäl­pa mot sömnlöshet och and­ra sömn­svå­rig­he­ter. Gå och lägg dig och vak­na vid sam­ma tid var­je dag, och för­sök in­te tvinga dig att som­na om du in­te är sömnig.

Var­va ner fö­re säng­dags

Ta ett varmt bad nå­gon tim­me fö­re säng­dags. Det får dig att slapp­na av och kan hjäl­pa dig att bå­de som­na for­ta­re och so­va läng­re ef­tersom det på­ver­kar kropps­tem­pe­ra­tu­ren. Und­vik ock­så starkt ljus på kväl­len ef­tersom det kan stö­ra dygns­ryt­men.

Ät och drick rätt

Kof­fe­in är uppig­gan­de och stör söm­nen, så und­vik te och kaf­fe åt­minsto­ne fy­ra tim­mar in­nan du går till sängs. Att äta krydd­stark mat sent på kväl­len kan ock­så stö­ra söm­nen, men vis­sa har lät­ta­re att som­na om de äter nå­got li­tet in­nan de läg­ger sig.

Sov­rum­met är ba­ra för sömn

Sov­mil­jön är ock­så vik­tig. Ha tunga gar­di­ner i sov­rum­met och an­vänd öron­prop­par om det be­hövs. Och säng­en är ba­ra till för att so­va i, så ligg in­te där när du ska lä­sa el­ler tit­ta på te­ve.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.